تسهيلات واگذاري زمين در منطقه


الف . واگذاري زمين بصورت دائمي

-  قالب قرارداد واگذاري: اجاره به شرط تمليك

-  نرخ واگذاري زمين در مترمربع براساس نرخ اعلامي كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد.

- نحوه واريز بهاي فروش زمين:
1- واريز 30 درصد از بهاي زمين به صورت پيش پرداخت در زمان انعقاد قرارداد
2- مابقي ارزش فروش زمين طي 30 قسط تعيين گرديده است.
3- تاريخ واريز اولين قسط پس از گذشت 6 ماه پس از تاريخ انعقاد قرارداد مي باشد.

ب . واگذاري زمين بصورت موقت

- قالب قرارداد واگذاري: اجاره  

- نرخ اجاره زمين در مترمربع براساس نرخ اعلامي كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد.

- كل مبلغ اجاره در زمان انعقاد قرارداد بايستي به حساب سازمان واريز گردد.

توجه: صدور سند مالكيت بعد از انجام تعهدات مالي سرمايه گذار و بهره برداري از طرح انجام مي شود.