معرفي بخش ها


شرح وظايف كلي واحد هاي سازماني مديريت :


  1. مطالعات بازارهاي منطقه اي و بين الملل :

1.1. مطالعه مزيت هاي سرمايه گذاري در منطقه و شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري

1.2. مطالعه و شناخت فعالان سرمايه گذاري در بازارهاي منطقه اي و بين المللي

1.3. انجام اقدامات لازم براي معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري در منطقه به سرمايه گذاران منطقه اي و بين المللي

1.4. بررسي علل و موانع جذب سرمايه هاي منطقه اي و بين المللي در منطقه ويژه در حوزه هاي: زير ساختها و تسهيلات مورد نياز، مسائل امنيتي منطقه، قوانين و مقررات موجود، عدم جذابيت معافيت هاي مالياتي و گمركي، ....

1.5. بررسي قوانين و مقررات سرمايه گذاري در منطقه ويژه، شناسايي خلاء هاي قانوني براي جذب سرمايه گذاران منطقه اي و بين المللي و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهبود وضعيت 


1.6. مطالعه انواع روشهاي جذب سرمايه هاي منطقه اي و بين المللي و انواع قراردادهايي كه با توجه به ساختار منطقه ويژه، قابل انعقاد است.


1.7. بررسي روشهاي مختلف تامين منابع مالي براي سرمايه گذاريها و ارائه آنها به سرمايه گذران در راستاي ترغيب ايشان به سرمايه گذاري 
 2. بررسي فني و اقتصادي طرح هاي سرمايه گذاران :

2.1. بررسي صلاحيت فني، دانش و توانمندي مالي و اجرايي متقاضيان سرمايه گذاري

2.2. بررسي امكان پذيري اجراي طرح هاي پيشنهادي متقاضيان سرمايه گذاري

2.3. تهيه گزارش ارزيابي تقاضاهاي سرمايه گذاري

2.4. اخذ موافقت اصولي براي پيشنهادات سرمايه گذاري

2.5. معرفي طرح هاي سرمايه گذاري داراي موافقت اصولي جهت عقد قرارداد

2.6. صدور جواز تاسيس

2.7. صدور پروانه بهره برداري

 
 3. امور املاك و واگذاري :
3.1. واگذاري زمين با كاربري هاي مختلف

3.2. نظارت بر انجام امور مربوط به طي مراحل تحويل و تحول زمين

3.3. نظارت بر تهيه و تنظيم قراردادهاي واگذاري زمين

3.4. نظارت بر حسن انجام تعهدات قراردادي سرمايه گذاران 4. حمايت از سرمايه گذاران :
4.1. بررسي مسائل و مشكلات سرمايه گذاران و تهيه گزارشات لازم جهت پيگيري موضوع

4.2. تهيه و تنظيم پيش نويس مصوبات تشويقي و حمايتي لازم جهت صدور در مراجع ذيصلاح

4.3. پيگيري توسعه زيرساخت ها و امكانات زيربنايي در عهده سازمان مسئول منطقه

4.4. صدور معرفي نامه به مراجع ذيربط با توجه به نوع جواز تاسيس صادر شده

 
 5. مطالعات و جذب گردشگري :
5.1. شناسايي و طبقه بندي مراكز و جذابيت هاي گردشگري محدوده منطقه.

5.2. تهيه و تدوين مدل كارآمدي  واگذاري امور گردشگري در منطقه در قالب طرح هاي مستعد سرمايه گذاري و قابل واگذاري به بخش خصوصي

5.3. تنظيم پيشنهادات لازم جهت سياستگذاري و برنامه ريزي براي جذب منابع و سرمايه هاي داخلي و خارجي در زمينه هاي توسعه فعاليت هاي مرتبط با امر گردشگري، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و هنرهاي سنتي

5.4. ايجاد پايگاه اينترنتي و بانك اطلاعات گردشگري در خصوص شرايط، استانداردها و مشخصات مراكز اقامتي و پذيرائي، آژانس هاي مسافرتي و خدماتي، مبادلات ارزي، جاذبه هاي طبيعي و تاريخي، موزه ها در پايگاه اطلاع رساني سازمان با هدف توسعه خدمات الكترونيكي.

5.5. نظارت بر اجراي تفاهم نامه همكاريهاي دوجانبه در زمينه گردشگري با ارگانهاي ذيربط از جمله سازمان هاي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و همچنين سازمان ايرانگردي و جهانگردي. 1      

4.  

5.  

6.