فرآيند درخواست انشعاب تلفن1- تقاضاي كتبي شركت متقاضي به كارفرما يا مديريتي كه مستقيما با آن شركت در حال تعامل مي باشند.

2- معرفي شركت به مديريت فن آوري اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس از طريق كارفرما يا مديريت مربوطه.

3- امكان سنجي فني توسط اداره مخابرات (تهيه تجهيزات لازم براي برقراري ارتباط از جمله تهيه راديو و عمليات حفاري در صورت نياز و عدم وجود بستر ارتباطي در محل مورد درخواست به عهده شركت متقاضي مي باشد).

4- عقد قرارداد با اداره مخابرات سازمان منطقه ويژه در صورت عدم وجود اشكال فني در واگذاري.

5- پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بابت هزينه دايري و مبلغ دو ميليون ريال بابت هزينه وديعه حسن انجام پرداخت صورتحساب جهت هر خط به حساب سازمان (هزينه دايري قابل استرداد نمي باشد و هزينه وديعه حسن انجام پرداخت صورتحساب پس از اتمام قرارداد در صورت عدم بدهي شركت برگشت پذير مي باشد).

6- واگذاري خط توسط مركز سوئيچ مخابرات.

7- ثبت اطلاعات خطوط شركت در سامانه صدور صورتحساب و صدور قبض به صورت دوره اي جهت شركت مربوطه.