فرآيند صدور سند مالكيت زمين 

براساس قرارداد في مابين سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و سرمايه گذار محترم ، شرايط صدور سند مالكيت اراضي به قرار ذيل مي باشد :

  1. اجراي پروژه سرمايه گذاري براساس موضوع قرارداد و بهره برداري از طرح
  2. پرداخت كامل بهاي زمين و تصويه حساب مالي

مدارك لازم جهت ثبت درخواست صدور سند مالكيت:

-         ارائه تصوير قرارداد

-         ارائه پايان كار ساختماني

-         ارائه سند تسويه حساب مالي