مراحل صدور گواهي پايان كار ساختماني 
توجه: اخذ سند مالكيت جهت هر واحد مسكوني منوط به ارائه پايان كار توسط ناظر و صدور پايان كار توسط مرجع صدور پروانه مي باشد.