فرآيند صدور پروانه ساختماني 
تعريف : پروانه ساختمان يا شناسنامه فني ساختمان مجوزي است كه مديريت خدمات شهري سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس صادر نموده و در اختيار سرمايه گذار محترم قرار مي‌دهند. براي احداث هرگونه ساختمان بايد مجوز لازم از منبع صدور پروانه دريافت گردد.

همچنين مهلت شروع عمليات و اعتبار پروانه در صفحه اول نوشته مي‌شود كه در صورت لزوم قابل تمديد است.

در صورت تخلف از مفاد پروانه، ناظر موظف به گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه بوده تا مرجع صدور پروانه از ادامه عمليات جلوگيري كند. رعايت مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط عمومي ساخت و ساز در منطقه ويژه در ساختمان‌ها الزامي است.                                                                  


مدارك لازم جهت ثبت درخواست صدور پروانه ساختماني:

-         صورتمجلس تحويل زمين

-         نقشه هاي سازه ، تاسيسات و معماري

-         معرفي نامه دستگاه نظارت