معافيت هاي مالياتيبا عنايت به معافيت هاي مندرج در متن قانوني ماده 132 مربوط به فصل اول از باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم و همچنين شمول منطقه ويژه از فهرست مناطق كمتر توسعه يافته، جزئيات معافيت مالياتي به قرار ذيل مي باشد:

ماده 132– درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذيربط براي آن‌ها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.

تبصره 1 – فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2– معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحد‌هاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك‌هاي صنعتي استقرار يافته درشعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود.

تبصره 3– كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌هر سال از پرداخت پنج درصد ماليات متعلق معاف هستند.

تبصره 4– ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع ومعادن تعيين و اعلام مي‌گردد.