فرايند صدور جواز تاسيس 
تعريف: مجوزي است كه از طرف سازمان مسئول منطقه (به نمايندگي مديريت توسعه اقتصادي و جذب سرمايه ) براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، عمراني، ساختماني، فرهنگي، آموزشي و خدماتي مطابق سياست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس صادر  مي گردد.                  


تبصره 1 : صدور جواز تاسيس منوط به اخذ موافقت نامه اصولي سرمايه گذاري، انعقاد قرارداد و تحويل زمين مي باشد. در خصوص سرمايه گذاراني كه در حوزه ساير ذينفعان كليدي وزارت نفت در منطقه اقدام به فعاليت مي نمايند صدور جواز تاسيس بر مبناي معرفي نامه سازمان ذيربط انجام خواهد گرفت .      

تبصره 2 : سرمايه گذار مي تواند با در دست داشتن جواز تاسيس به بخش هاي مختلف سازمان منطقه مراجعه نموده و نسبت به درخواست تسهيلات و معرفي نامه هاي لازم اقدام نمايد.