فرآيند صدور پروانه بهره برداري 

تعريف  : مجوزي است كه از طرف سازمان مسئول منطقه (به نمايندگي مديريت توسعه اقتصادي و جذب سرمايه) براي كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم براي نصب ماشين آلات خط توليد، تامين نيروي انساني مورد نياز و توليد آزمايشي را انجام داده اند اعم از اينكه داراي جواز تاسيس بوده يا نباشند با رعايت ضوابط دريافت مي دارند

تبصره 1 :  پرسشنامه پروانه بهره‌برداري توسط متقاضي از سازمان صنايع و معادن ذي‌ربط اخذ و پس از تكميل به آن سازمان ارايه مي‌گردد تا مورد بررسي و از نظر تكميل بودن اطلاعات مورد تاييد قرار گيرد.

تبصره 2 : ظرفيت سنجي براي تعيين حداكثر ظرفيت توليد براساس ماشين‌آلات منصوبه، توسط كارشناس ذي‌ربط، براي سه شيفت كاري يعني چهار هزار و پانصد ساعت مفيد با راندمان 100 درصد براي كليه صنايع در سال محاسبه مي‌گردد. در مواردي كه با توجه به ماهيت صنعت، نياز به محاسبه تمام اوقات سال به عنوان روزهاي كاري مي‌باشد. (نظير كارخانه سيمان يا شيشه) اين ميزان به شش هزار و پانصد ساعت مفيد با راندمان 100 درصد افزايش مي‌يابد.

تبصره 3 : در مورد واحدهايي كه داراي چند خط توليد جداگانه هستند، در صورتي كه تنها يك يا چند خط از كل خطوط توليد آماده بهره‌برداري باشد صدور پروانه بهره‌برداري براي آن خطوط بلامانع است.

تبصره 4 :  صدور پروانه بهره‌برداري الزاماً با توجه به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374/2/3 منوط به موافقت سازمان حفاظت محيط زيست است.