مراحل درخواست انشعاب آب و برق1- ارائه درخواست انشعاب توسط مشترك به مديريت خدمات شهري كه در آن ميزان و نوع مصرف و موقعيت متقاضي مشخص شده است.

2- بازديد از موقعيت تعيين شده توسط كارشناسان آب و برق مديريت خدمات شهري و بررسي امكان واگذاري انشعاب با توجه به محدود بودن ظرفيت شبكه هوايي 20 كيلو ولت منطقه ويژه و خط لوله آب منطقه.

3- در صورتي كه محل تعيين شده در موقعيت عبور خطوط آب و برق باشد و ظرفيت لازم جهت انشعاب را داشته باشد، از مديريت توسعه اقتصادي و جذب سرمايه استعلامات مربوط به صلاحيت شركت مذكور اخذ مي گردد.

4- پس از تاييد مديريت توسعه اقتصادي و جذب سرمايه قرارداد انشعاب موقت تحويل مشترك مي گردد.

5- پس از تنظيم قرارداد توسط مشترك، قرارداد به امور قراردادها ارسال شده و يك نسخه در اختيار مشترك و يك نسخه در اختيار امور مشتركين مديريت خدمات شهري قرار داده مي شود.

6- كليه مراحل اخذ انشعاب از خطوط هوايي 20 كيلوولت برق و خطوط لوله آب شامل احداث و اجرا و اخذ تمامي مجوزهاي حفاري با رعايت تمامي استانداردهاي ارائه شده توسط واحدهاي برق و آبفاي مديريت خدمات شهري، به عهده متقاضي بوده و مشترك مي تواند با نصب كنتور پس از عقد قرارداد اقدام به استفاده نموده و كليه هزينه هاي آب و برق بصورت دوره اي از مشترك اخذ مي گردد.