چشم انداز صنعت نفت و گاز ايان در افق 1404


1- كاهش شدت انرژي كشور به كمتر از 0.3(معادل تن نفت خام به ازاي هزار دلار توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 2000)

2- حفظ جايگاه ظرفيت دومين توليد كننده نفت خام در اوپك كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ايجاد ظرفيت توليد با ساير رقباي اين جايگاه مي باشد .

3- دستيابي به جايگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترك .

4- دستيابي به جايگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت پالايشي به منظور ايجاد بالاترين ارزش افزوده از منابع هيدروكربوري كشور .

5- دستيابي به جايگاه اول منطقه از لحاظ ارزش توليد مواد و كالاهاي پتروشيميايي به منظور ايجاد بالاترين ارزش افزوده از منابع هيدرو كربوري كشور .

6- نيل به جايگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه .