فرايند اخذ تسهيلات اعتباري


 
تامين منابع مالي خارجي  

استفاده از روش قرضي ( فاينانس) براي تامين مالي طرحها

چنانچه طرف خارجي بخواهد منابع مالي خارجي را در چارچوب تسهيلات وامي (اعتباري) در اختيار طرف ايراني قرار دهد، صدور تضمين‌هاي لازم جهت بازگشت اصل و فرع منابع وامي اعطايي مستلزم طي مراحلي است كه ذيلاً اشاره ميگردد، بديهي است در اين روش امكان برخورداري موسسه اعتبار دهنده خارجي از حمايتهاي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي فراهم نبوده و بازپرداخت منابع اعطايي صرفاً متكي به ابزارهاي تضميني دولتي و يا بانكي خواهد بود .
اولا : تسهيلات ارزي مذكور صرفا به شكل خريد خدمات، تجهيزات، ماشين آلات و دانش فني از خارج از كشور و به ميزان 85% ارزش آن قابل دريافت ميباشد. لذا تامين مالي 15% از خريد خارجي و همچنين هزينه بخش داخلي طرح (Civil ) بر عهده مجري و از محل منابع داخلي  قابل تامين ميباشد. منظور از بخش داخلي در اين بند كليه هزينه هاي ساخت و خدمات و تجهيزات و ماشين آلاتي است كه متقاضي در داخل كشور و بصورت ريالي خريد يا هزينه مينمايد .
 
ثانيا: در اين روش وجه نقد به متقاضي تسهيلات پرداخت نميگردد. بلكه تسهيلات اعطايي بصورت خريد ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز هر پروژه ميباشد كه پس از طي مراحل تامين مالي و صدور ضمانت نامه توسط اين سازمان، پس از تاييد و اعلام متقاضي تسهيلات، از سوي بانك تسهيلات دهنده خارجي در وجه پيمانكار يا فروشنده خارجي پرداخت ميشود .
يادآوري مينمايد كه براساس اصلاحات انجام شده در فرايند تامين مالي خارجي و مطابق با آخرين تغييرات صورت گرفته براساس تصويبنامه مورخ 6/8/1385 هيات محترم وزيران، متقاضيان بخش غير دولتي استفاده از تسهيلات خارجي ميبايست كليه مدارك مورد نياز را در اختيار اين سازمان قرار دهند تا براساس فرايند مشروح زير نسبت به تامين مالي آنها اقدام گردد:
1- ارائه مدارك مورد نياز به اين سازمان شامل: تائيديه وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط در خصوص دارا بودن توجيه فني، اقتصادي و مالي و امكان اجراي كامل طرح در قالب هزينه هاي تعيين شده بعنوان سقف هزينه به انضمام گزارش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح، قرارداد تجاري / پروفورما، ثبت سفارش و پذيرش دستگاه مربوطه مبني بر اعلام سهميه ارزي، به همراه معرفي بانك عامل ايراني .
2- اعلام مراتب موافقت اين سازمان همراه با مدارك توسط به بانك عامل به منظور پذيرش عامليت طرح .
3- اعلام مراتب توسط سازمان متبوع به دستگاه اجرايي (وزارتخانه ناظر) به منظور موافقت در خصوص اعلام اولويت اجراي طرح و معرفي سهميه  ارزي مورد نظر جهت صدور گواهي مسدودي ارزي .
4- ارسال تاييديه اولويت دار بودن طرح و رديف سهميه ارزي توسط دستگاه اجرايي (وزارتخانه ناظر) به بانك عامل براي بررسي توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح و به بانك مركزي جهت انسداد سهميه ارزي .
5- بررسي گزارش توجيه اقتصادي و مالي طرح توسط اداره اعتبارات بانك عامل و در صورت پذيرش، اخذ وثايق مورد نياز و صدور مصوبه اعتباري و اعلام مراتب به مركز تامين منابع مالي خارجي و متقاضي .
6- بررسي قرارداد تجاري يا پروفرماي ارسالي توسط اداره خارجه بانك عامل و اعلام موافقت به بانك مركزي و مركز تامين مالي خارجي .
7- معرفي بانك اعتبار دهنده خارجي به بانك عامل توسط بانك مركزي .
8- انعقاد قرارداد مالي فيمابين بانك عامل و اعتبار دهنده خارجي و ارسال مدارك به سازمان سرمايـــــه  گذاري .
9- صــدور ضمانتنامه و ابلاغ به اعتبار دهنده، بانك عامل و بانك مركزي تـــوسط سازمان سرمايه گذاري .
-
توضيح اينكه بندهاي 2 الي 6 بطور موازي و همزمان انجام ميشود و موارد بندهاي 7 تا 9 فوق قبلا" مورد توافق اين سازمان، بانك مركزي و اعتبار دهنده خارجي قرار گرفته است .

فرايند بخش دولتي
براساس اصلاحات انجام شده در فرايند تامين مالي خارجي و مطابق با آخرين تغييرات صورت گرفته براساس تصويبنامه مورخ 1385/8/6 هيات محترم وزيران، متقاضيان بخش  دولتي استفاده از تسهيلات خارجي ميبايست كليه مدارك مورد نياز را در اختيار اين سازمان قرار دهند تا براساس فرايند مشروح زير نسبت به تامين مالي آنها اقدام گردد
1- ارائه كليه مدارك به سازمان سرمايه گذاري شامل: تائيديه وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط در خصوص دارا بودن توجيه فني، اقتصادي و مالي و امكان اجراي كامل طرح در قالب هزينه هاي تعيين شده بعنوان سقف هزينه به انضمام گزارش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح، قرارداد تجاري / پروفورما، ثبت سفارش و پذيرش دستگاه مربوطه مبني بر اعلام سهميه ارزي، تصوير مصوبه شوراي محترم اقتصاد و در صورت عدم اخذ مصوبه موصوف، فرمهاي تكميل شده مربوطه به همراه معرفي بانك عامل ايراني .
2- ارسال مدارك مربوط به سهميه ارزي توسط سازمان سرمايه گذاري به بانك مركزي جهت مسدودي سهميه ارزي، ارسال مدارك مربوط براي اخذ مصوبه شوراي اقتصاد و ارسال مدارك مربوط به پذيرش عامليت به بانك عامل بطور همزمان .
3- ارسال مصوبه شوراي اقتصاد  به بانك مركزي، دستگاه اجرايي و اين سازمان بطور همزمان .
4-  صدور تائيديه تامين اقساط بازپرداخت تسهيلات مالي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورو ارسال به بانك عامل
5- بررسي قرارداد تجاري توسط بانك عامل و اعلام موافقت به بانك مركزي
6- معرفي اعتباردهنده خارجي به بانك عامل توسط بانك مركزي
7- انعقاد قرارداد مالي فيمابين بانك عامل و اعتباردهنده خارجي و ارسال مدارك به اين سازمان
8- صدور ضمانتنامه و ابلاغ به اعتباردهنده و بانك عامل و بانك مركزي توسط اين سازمان
 

نحوه بازپرداخت اقساط اعتبار دريافتي:
  
اعتبار گيرنده به استناد و بر اساس توافقات بعمل آمده در خصوص شرايط كلي اعتبار (نرخ ها، هزينه ها) مندرج در قرارداد تامين مالي كه فيمابين سيستم بانكي كشورمان ( بانك عامل) و اعتبار دهنده خارجي منعقد ميگردد در دوره بازپرداخت نسبت به بازپرداخت اقساط اعتبار دريافتي اقدام مينمايد. اين دوره كه معمولا 5 الي 8/5 سال ميباشد، پس از پايان دوره تنفس آغاز ميگردد و اقساط پرداختي بصورت شش ماهه تقسيم بندي ميشود. به عبارت ديگر دوره بازپـــرداخت شامل 10- 17 قسط مساوي شش ماهه ميباشد. كليه عمليات بانكي مربوط به اخذ اعتبار خارجي از جمله گشايش اعتبار اسنادي مربوط به وجوه پيش پرداخت و ميان پرداخت و يا بازپرداخت اقساط مربوطه در زمان سررسيد از طريق بانك عامل انجام ميشود. جدول بازپرداخت كه در حقيقت جدول پيش بيني بازپرداخت وجوه دريافتي و نشان دهنده نحوه و زمان دريافت و بازپرداخت وام و هزينه هاي مترتب بر وام دريافتي از جمله سود، هزينه مديريت، هزينه تعهد و بيمه ميباشد توسط بانك مركزي تنظيم ميگردد .