راهنماي تامين منابع مالي


استفاده از منابع مالي و خطوط اعتباري خارجي

 استفاده از منابع مالي و خطوط اعتباري خارجي كه در ايران به نام فاينانس متداول گرديده براي اجراي پروژه‌ها و خريد تجهيزات و كالاهاي سرمايه اي طرح‌هاي توليدي و همچنين خدمات فني و مهندسي پروژه‌ها، وفق قراردادهاي مالي منعقده با اعتبار دهندگان خارجي صورت ميپذيرد. فرايند اجراي اين روش براساس آخرين مصوبه هيات محترم وزيران (مصوبه شماره 69807/ت 35915هـ مورخ 1385/8/6 فوق الذكر ) اصلاح و به شرح زير معين گرديده است :
1. فعاليتهاي قابل قبول :
اجراي پروژه هاي جديد زيربنايي / توليدي و طرحهاي توسعه اي از طريق فروشندگان و پيمانكاران خارجي .
خريد فن آوري، ماشين آلات و  تجهيزات سرمايه اي و خدمات فني مهندسي از خارج از كشور .
2. واجدين شرايط :
كليه موسسات، ‌شركتها و اشخاص حقوقي دولتي، عمومي و غير دولتي (خصوصي )كه نياز به خريد از خارج از كشور دارند .
3. وثايق مورد نياز :
وثايق مورد نياز، حسب تشخيص مراجع اعتباري بانك، عبارت از مورد يا مواردي از وثايق زير خواهد بود :
الف. بخش خصوصي
طرح مورد نظر
اموال غير منقول
سفته/ برات
برگ سپرده بانكي بلند مدت
-
اوراق سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس
-
اوراق بهادار
-
ساير موارد حسب تشخيص مراجع اعتباري بانك
ب. بخش دولتي
براي بخش دولتي اسناد و مجموعه زير مورد نياز است :
-
مصوبه شوراي اقتصاد هيات دولت
-
مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومي
4. نرخ سود و هزينه هاي مترتب بر تسهيلات :
سود تسهيلات براساس نوع قرارداد بانك خارجي بر دو اصل نرخ شناور (LIBOR/EURIBOR) شش ماهه به اضافه حاشيه سود (كه معمولاً 0/5 درصد مي باشد) و يا نرخ ثابت (CIRR) و بر اساس قوانين OECD  محاسبه مي گردد كه ميزان نرخ هاي مزبور در شرايط زماني مختلف متفاوت ميباشند. در شرايط فعلي ( ژانويه 2009 ( نرخ شناور به طور متوسط برابر 3/03 درصد و  نرخ ثابت برابر 4/06 درصد ميباشد .
هزينه‌هاي ديگر عبارتند از :
-
هزينه مديريت در حدود 0/125 درصد مبلغ تسهيلات، كه يك بار و در هنگام شروع استفاده از تسهيلات اخذ ميگردد .
-
هزينه تعهد در حدود 0/125 درصد مبلغ اعتبار استفاده نشده، كه به صورت ساليانه اخذ ميگردد .
-
حق بيمه صادراتي كشور فروشنده ماشين آلات كه مبتني بر رتبه ريسك هر كشور محاسبه و اخذ ميگردد .
5. سقف پرداخت :
حداكثر 85 درصد مبلغ قرارداد تجاري/ پروفورما و هزينه بيمه صادراتي مربوطه (كه براساس رتبه ريسك كشور استفاده كننده از تسهيلات محاسبه مي گردد) مشمول تسهيلات فاينانس قرار مي گيرد .
6. روش پرداخت :
به طور معمول ابزار پرداخت، اعتبار اسنادي بوده و نحوه پرداخت به شرح ذيل مي‌باشد :
15- درصد مبلغ اعتبار اسنادي به عنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت توسط مجري طرح پرداخت ميگردد .
- 85 درصد مبلغ اعتبار اسنادي از محل تسهيلات فاينانس پرداخت ميگردد .
با توجه به مفاد ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور( پيوست شماره 3 ) گشايش اعتبار اسنادي فاينانس جهت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند موكول به ارائه تائيديه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مبني بر پيش بيني معادل ريالي اصل و فرع اقساط تسهيلات در بودجه سنواتي كشور به منظور بازپرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر خواهد بود .
7. دوره استفاده از تسهيلات :
دوره استفاده از تسهيلات قراردادهاي مالي براساس دوره حمل و اجراي پروژه مندرج در قراردادهاي تجاري با توجه به خط مشي سازمان توسعه همكاريهاي اقتصادي (OECD) تعيين مي گردد .
8. دوره بازپرداخت :
-
تعداد و توالي اقساط: بين 10 تا 17 قسط متوالي 6 ماهه مي باشد.  لذا دوره مذكور بين 5 تا 8/5 سال بر اساس قرارداد و نوع تجهيزات و خدمات مورد نظر تعيين خواهد شد .
-
سررسيد اولين قسط: 6 ماه پس از شروع دوره بازپرداخت مي باشد كه با توجه به مفاد قراردادهاي تامين مالي تعيين مي گردد .

 مراحل اعطا و استفاده از تسهيلات تامين مالي( فاينانس)

بخش دولتي :

1- مراجعه متقاضي به مركز تامين منابع مالي خارجي مستقر در سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و ارائه درخواست استفاده از تسهيلات فاينانس به انضمام اسناد و مدارك مربوطه از جمله تاييديه وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط در خصوص دارا بودن توجيه اقتصادي و فني و مالي طرح، فرمهاي تكميل شده اخذ مجوز شوراي اقتصاد، معرفي رديف سهميه ارزي مورد نظر وزارتخانه و معرفي نام و شعبه بانك  عامل مورد نظر (بانك دولتي ايراني به منظور قبول عامليت طرح).
2- انعكاس مراتب ظرف مدت حداكثر 3 روز از طريق مركز تامين منابع مالي خارجي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت انسداد سهميه ارزي و به بانك عامل جهت بررسي و قبول عامليت و به دبيرخانه شوراي اقتصاد جهت اخذ مصوبه شوراي مزبور .

توجه : نمونه فرم هاي مربوط به درخواست از بانك هاي عامل براي قبول عامليت، همراه با اين راهنما، توسط مركز تامين منابع مالي خارجي قابل ارائه ميباشد .

3- اعلام مسدودي سهميه ارزي توسط بانك مركزي به مركز تامين منابع مالي خارجي .
4- صدور مصوبه شوراي اقتصاد و اعلام مراتب به دستگاه اجرايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران،  متقاضي و مركز تامين منابع مالي خارجي .
5- اعلام تائيديه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور  مبني بر تامين و پيش بيني اصل و فرع اقساط بازپرداخت تسهيلات در بودجه سنواتي(مجوز موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور).
6-  پذيرش اوليه عامليت و اخذ اسناد و مدارك مورد نياز از متقاضي جهت انجام بررسيهاي جامع كارشناسي به منظور صدور مصوبه نهايي اعتباري از سوي بانك عامل حداكثر ظرف مدت 45 روز. صدور مصوبه نهايي اعتباري منوط به ارائه تائيديه فوق الذكر معاونت برنامه ريزي و يا ترتيبات ديگر مورد عمل بانكها براي طرح هاي خودگردان ميباشد .
7- اخذ و بررسي قرارداد تجاري منعقده في مابين متقاضي و فروشنده و يا پيمانكار خارجي (تاييد شده از سوي وزارتخانه ناظر) توسط بانك عامل از لحاظ انطباق با مقررات ارزي جاري و صدور تائيديه مفاد قرارداد تجاري مبني بر بلامانع بودن گشايش اعتبار اسنادي فاينانس و اعلام مراتب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مركز تامين منابع مالي خارجي حداكثر ظرف مدت 10 روز .
8- تعيين و معرفي اعتبار دهنده (Financer) از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اعلام بلامانع بودن انعقاد قرارداد فرعي طرح (Individual Facility Agreement) به بانك عامل و اعلام مراتب به مركز تامين منابع مالي خارجي ظرف مدت حداكثر 7 روز .
9- انجام مراحل ثبت سفارش در دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگاني وزارت بازرگاني توسط مجري طرح .
10- انعقاد قرارداد مالي، گشايش اعتبار اسنادي، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالي منعقده و اعتبار اسنادي مفتوحه به انضمام گواهي هاي اخذ وثايق كافي توسط بانك عامل به مركز تامين منابع مالي خارجي جهت تهيه ضمانتنامه و اعلام مراتب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت صدور جدول پيش بيني بازپرداخت و گواهي هاي ثبت آماري .
11- صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارسال نسخه اصل ضمانتنامه جهت اعتبار دهنده خارجي ظرف مدت حداكثر 7 روز
12- حمل كالا، ارائه و معامله اسناد استفاده از تسهيلات و پرداخت وجوه ميان پرداخت
13- پرداخت هزينه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالي
14- راه اندازي طرح
15- بازپرداخت اقساط و سودهاي مترتب

توجه : بسياري از مراحل فوق، بطور موازي و همزمان در نهادهاي مختلف قابل پيگيري و اقدام ميباشند .
 
بخش غير دولتي :

1- مراجعه متقاضي به مركز تامين منابع مالي خارجي مستقر در سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و ارائه درخواست استفاده از تسهيلات فاينانس به انضمام ساير اسناد و مدارك مربوطه شامل: گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح، معرفي بانك عامل دولتي و  قرارداد تجاري يا پروفرماي دريافتي از فروشنده ماشين آلات و خدمات خارجي. پس از دريافت مدارك، ارسال مراتب ظرف مدت 3 روز از طريق  مركز مزبور به بانك عامل به منظور پذيرش عامليت طرح و نيز به دستگاه اجرايي (وزارتخانه ذيربط )جهت اخذ موافقت درخصوص پذيرش طرح و اعلام سهميه ارزي مورد نظر به بانك مركزي بطور موازي انجام ميشود .
2- انجام بررسيهاي كارشناسي توسط دستگاه اجرايي و اعلام نظر به بانك عامل ظرف مدت 7 روز جهت  بررسي توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح و نيز اعلام مراتب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت انسداد سهميه ارزي مربوطه .
3- اعلام مسدودي سهميه ارزي توسط بانك مركزي به مركز تامين منابع مالي خارجي .
ت - پذيرش اوليه عامليت و اخذ اسناد و مدارك مورد نياز از متقاضي جهت انجام بررسي هاي جامع كارشناسي به منظور صدور مصوبه اعتباري از سوي بانك عامل حداكثر ظرف مدت 45 روز .
4- تعيين اعتبار دهنده (Financer) از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اعلام بلامانع بودن انعقاد قرارداد فرعي طرح (Individual Facility Agreement) به بانك عامل و اعلام مراتب به مركز تامين منابع مالي خارجي حداكثر ظرف مدت 7 روز .
5- انجام مراحل ثبت سفارش در دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگاني وزارت بازرگاني توسط مجري طرح .
6- انعقاد قرارداد مالي، گشايش اعتبار اسنادي، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالي منعقده و اعتبار اسنادي مفتوحه به انضمام گواهي هاي اخذ وثايق كافي توسط بانك عامل به مركز تامين منابع مالي خارجي جهت تهيه ضمانتنامه و اعلام مراتب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت صدور جدول پيش بيني بازپرداخت و گواهي هاي ثبت آماري .
7- صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارسال نسخه اصل ضمانتنامه جهت اعتبار دهنده خارجي حداكثر ظرف مدت 7 روز .
8- حمل كالا، ارائه و معامله اسناد، استفاده از تسهيلات و پرداخت وجوه ميان پرداخت .
9- پرداخت هزينه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالي .
10- راه اندازي طرح
11- بازپرداخت اقساط و سود مترتبه .

توجه: اين مركز آمادگي دارد كه نهاد هاي بخش خصوصي، عمومي و دولتي متقاضي تامين مالي خارجي را راهنمايي و نظرات مشورتي خود را در اين خصوص ارائه نمايد . ‌

آدرس: تهران- خيابان ناصر خسرو - خيابان داور- ساختمان شماره 4- طبقه هفتم- مركز تامين منابع مالي خارجي

تلفنهاي تماس:39904216-39902489-39904214
نمابر:33967763
پايگاه اينترنتي سازمان  www.investiniran.ir
پست الكترونيك  loans@investiniran.ir