پرسش و پاسخ در زمينه سرمايه گذاري خارجيفصل اول

اطلاعات عمومي

فصل دوم

قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي

فصل سوم

نظام پذيرش

فصل چهارم

سرمايه خارجي

فصل پنجم

انتقالات ارزي

فصل ششم

مسائل مالياتي و گمركي

فصل هفتم

تسهيلات و معافيت هاي مالياتي و گمركي

فصل هشتم

متفرقه

فصل نهـم

ساير تسهيلات و معافيت ها

 
 
پيشگفتــــــار :
 
          
مجموعه پرسش و پاسخ حاضر حاوي سئوالاتي است كه عموما توسط علاقمنـدان به سرمايه گذاري درجمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود. اميد است پاسخ هاي ارائه شده اين امكان را فراهم سازد تا اينگونه علاقمندان ضمن آگاهي يافتن از سياست سرمايه گذاري خارجي درجمهوري اسلامي ايران، اطلاعات جامعي پيرامون چارچوب قانوني پذيرش سرمايه گذاريها همينطور چگونگي طي مراحل اخذ مجوز مربوطه بدست آورند. اگرچه ممكن است برخي از سئوالات لزوما ارتباط مستقيمي با مقوله سرمايه گذاري خارجي نداشته باشد، ليكن از آنجائيكه تهيه مجموعه اي جامع مد نظر بوده است سعي گرديد تا كليه سئوالات محتمل در يكجا گردآوري شود. بديهي است كه سرمايه گذاران ممكن است به اطلاعات دقيق تري در باب هرموضوع نياز داشته باشند كه دراين صورت علاوه بر مراجعه به ساير انتشارات اين سازمان بويژه راهنماي سرمايه گذاري خارجي در ايران، مي توانند بطور مستقيم با اين  سازمان مكاتبـه و يا ملاقات حضوري داشته باشند. به جهت تسهيل در يافتن پاسخها به خوانندگان مجموعه توصيه مي شود ابتدا به فهرست موضوعي مراجعه و پاسخ سئوالات خود را در بخش مربوطه جستجو كنند
 
سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران /   دفتر سرمايه گذاري خارجي

 

 فصل اول
 
اطلاعـات عمـومـي
 
 
1. آيا سرمايه گذاري خارجي در ايران مجاز است؟
 
         
سرمايه گذاري خارجي درجمهـــــوري اسلامي ايران براساس مقررات جاري كشور مجاز ميباشد. هر سرمايه گذارخارجي ميتواند بمنظور عمران و آبادي و انجام فعاليتهاي توليدي در هرزمينه اي - اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتــي - مبادرت به سرمايه گذاري نمايد. از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران فقط سرمايه گذاريهاييمشمول مـزايا و حمايتهاي قانون تشويق و حمايت سرمايـه گذاري خارجي قرار مي گيرند كه مجوز مربوطه را براساس اين قانون دريافت نموده باشند .
 
2. هدف از پذيرش سرمايه گذاري خارجي چيست؟
 
         
هدف از پذيرش سرمايه گذاري خارجي در كشور كمك به رشد و توسعه اقتصادي، افزايش فرصتهاي شغلي، اخذ و توسعه فن آوري و مــهــارتــهاي مديريتي همينطور ارتقاء كيفيت توليدات و افزايش توان صادراتي كشور مي باشد .
 
3. سرمايه گذاري خارجي در چه قالب حقوقي و قراردادي قابل پذيرش است؟
 
        
سرمايه گذاري خارجي در چارچوب كليه روشهاي مشاركت حقوقي (بصورت سرمايه گذاري مستقيم) و يا ترتيبات قراردادي قابل انجام است. منظور از ترتيبات قراردادي انواع روش هاي تامين مالي است كه در چارچوب روشهاي مشاركت مدني، بيع متقابل و انواع روشهــاي ساخت، بهره بـرداري و واگـذاري صورت مي پذيرد .
 
4. تعريف سرمايه گذاري خارجي چيست و چه ويژگيهائي دارد؟  
 
        
سرمايه گذاري خارجي عبارت است از بكارگيري سرمايه خارجي در فعاليتهائي كه ريسك برگشت سرمايه و منافع آن به عهده سرمايه گذار باشد كه براساس قانون سرمايه گذاري خارجي به دو روش كلي به ترتيب زير طبقه بندي شده است :
 
الف . مشاركت حقوقي (سرمايه گذاري مستقيم) : منظورسرمايه گذاري سهمي سرمايه گذار خارجي در يك شركت ايراني اعم از جديد يا موجود مي باشد. ميزان سهم الشركه يا سهام سرمايه گذار خارجي در چنين شركت ايراني تابع محدوديت نيست و سرمايه گذار به نسبت سرمايه و يا سهم خود در شركت، مي تواند در مديريت و اداره امور آن نقش داشته باشد .
 
ب . ترتيبات قراردادي : منظور مجموعه روشهائي است كه طي آن استفاده از سرمايه خارجي صرفا تابع توافقات انجام شده مبان طرفين قرارداد مي باشد. به عبارت ديگر، حقوق سرمايه گذار خارجي در نتيجه مشاركت مستقيم وي در سرمايه شركت سرمايه پذير ايراني ايجاد نمي شود، بلكه صرفا به توافقات قــراردادي طرفين متكي است . سرمايه گـــذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قـراردادي در كليهبخشها قابل انجام است. بازگشت سرمايه و منافع حاصله در اينگونه سرمايه گذاريها نيز از محل عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري، بدون اتكاء به تضمين دولت ،بانكها و شركتهاي دولتي صورت مي پذيرد .
 
5. سرمايه گذاري مستقيم خارجي درچه بخشهايي مجاز است؟  
 
        
سرمايه گذاري مستقيم خارجي دركليه زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز است، قابل انجام مي باشد
 
6. سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي درچه بخشهايي مجاز است؟
 
        
سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي دركليه بخشهاي اقتصادي كشور مجاز است. خاطر نشان مي سازد سرمايه گذاري خارجي دربخشهايي كه در اختيار دولت قرار دارد، صرفا درچارچوب ترتيبات قراردادي قابل انجام است .
 
7. چه نوع تشكل حقوقي براي تحقق يك سرمايه گذاري خارجي تجويز ميشود؟
 
        
طبق قانون تجارت ايران هفت نوع شركت يا شخصيت حقوقي قابل تأسيس است كه از بين آنها شركت سهامي كه در آن سرمايه به سهام تقسيم مي شود بعنوان رايج ترين و مقبولترين تشكل حقوقي تجويز ميشود .
 
8. آيا داشتن شريك محلي براي سرمايه گذاران خارجي الزامي است؟
 
        
خير، داشتن شريك محلي الزامي نيست اما معمولا سرمايه گذاران خارجي به علت آشنابودن طرف هاي  ايراني با شرايط كار، مقررات و ضوابط اداري، راههاي استفـاده از امكانات محلي و غيره تمايل به اختيار نمودن شريك محلي دارند
 
9. حد مجاز سرمايه گذاري خارجي در ايران چه ميزان است ؟
 
        
از حيث درصد مشاركت و ميزان سرمايه گذاري هيچگونه محدوديتي براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد .
 
10. اگر چنين است پس منظور از نسبت هاي 25% و 35% مذكور در بند"د" ماده 2 قانون سرمايه گذاري خارجي چيست ؟
   
        
نسبت هاي مذكور ارتباطي به درصد مشاركت خارجي در هر مورد سرمايه گذاري ندارد. در حقيقت‌، اين نسبتها ناظر به تعيين سهم ارزش كالاها و خدمـات توليدي طرح سرمايه گذاري خارجي به كـل اقتصاد كشور است كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي براي هر بخش و زير بخش (رشته) اقتصادي بطور جداگانه محاسبه و تعيين ميگردد .
 
11. آيا سرمايه گذاري خارجي در حوزه هاي بالادستي نفت و گاز مجاز مي باشد؟
 
       
در حوزه هاي بالادستي نفت و گاز سرمايه گذاري خارجي صرفا در چارچوب ترتيبات قراردادي امكانپذير است اما در حوزه هاي پائين دستي سرمايه گذاري خارجي مستقيم نيز مجاز مي باشد .
 
12. آيا بكارگيري اسامي و نامهاي تجاري خارجي درسرمايه گذاريهاي خارجي مجاز است؟
 
       
استفاده از اسامي و نامهاي تجاري خارجي در كشور در چارچوب ضوابط تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي به شماره 205136/38043 ت مورخ 15/12/1386 مي باشد .
 
13. آيا سرمايه گذاري خارجي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مجاز است؟
 
       
منعي بـراي سرمايه گذاري خارجي در شركتهـاي پذيرفته شده در بـورس اوراق بهـادار وجود ندارد. اينگونه سرمايه گذاران خارجي مي توانند از مزايائي كه قانون سرمايه گذاري خارجي فراهم نموده همانند       سرمايه گذاريهاي خارج از بورس برخوردار شوند .
 
14. منظور از مناطق ويژه اقتصادي چيست و در كدام منطقه از كشور اين مناطق تاسيس شده است؟  
 
       
مناطـق ويژه اقتصادي مناطق محصور گمركي هستند كه ورود كالا، ماشين آلات و تجهيزات به آن مناطق از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني ميباشد. هريك از اين مناطق ممكن است باهدفهاي خاصي تاسيس شده باشند. برخي براي نگهداري كالا به قصد واردات به كشور و يا صادرات به خارج، و برخي نيز علاوه بر نگهداري كالا ممكن است براي انجام امور توليدي و صنعتي طراحي شده باشند . در حال حاضر 17 منطقه ويژه اقتصادي در كشور وجود دارد .
 
15. آيا تفاوتي بين سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي وجود دارد؟
 
        
سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزادمنطقه آزاد شناخته شده اند و در حال حاضر شامل شش منطقه قشم، كيش، چابهار، بندر انزلي، اروند و ارس ميباشد.مناطقي كه تحت عنوان مناطق ويژه اقتصـادي مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهــوري اسلامي ايران صورت مي گيـرند نيز مي تواننـد از مزاياي قانون مزبور، مشروط به طي تشريفات قانوني اخذ مجوز سرمايه گذاري، برخوردار شوند . از آنها ياد ميشود جزئي از سرزمين اصلي ميباشند و به همين لحاظ سرمايه گذاري در اين مناطق نيز به مثابه      سرمايه گذاري در سرزمين اصلي تلقي ميگردد. درهرحال باتوجه به دامنه شمول قانون سرمايه گذاري خارجي به قلمرو جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاريهاي خارجي كه در تابع مقررات خاص سرمايه گذاري در اين مناطق ميباشد. منظور از مناطق آزاد، مناطقي است كه قانونا بعنوان
 
16. منظور از شركت ايراني و شركت خارجي براساس قوانين ايران چيست؟
 
        
شركت ايراني شركتي است كه طبق قـانون تجارتنيز شركتي است كه در خارج از ايران تشكيل و به ثبت رسيده باشد. در ايران تشكيل و به ثبت برسد حتــي اگر سهام يا   سهم الشركه اين شركتها صد درصد به اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي تعلق داشته باشد. شركت خارجـي
 
17. آيا ايجاد پايگاه قانوني بصورت شعبه و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران امكانپذير است؟
 
        
بلي. هر شركت خارجي براي توسعه امور تجاري خود و انجام تكاليف قراردادي و فعاليتهاي بازاريابي و غيره ميتواند با ثبت شعبه و يا نمايندگي شركت مادر مبادرت به ايجاد يك پايگاه قانوني در ايران نمايد. جهت تأسيس شعبه يا نمايندگي مقررات خاصي وجود دارد و متقاضيان بايد مستقيماً به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مراجعه نمايند .
 
18. آيا تأسيس شعبه و نمايندگي بعنوان سرمايه گذاري خارجي تلقي مي شود؟
 
          
تأســيس شعبــه و يا نمايندگي، سرمايه گذاري خارجي تلقي نمي گردد. سرمايه گذاري خارجي مي تواند از طريق تشكيل يك شركت ايراني جديد، مشاركت در يك شركت ايراني موجود و يا حصول تفاهمات قراردادي با يك بنگاه سرمايه پذير ايراني صورت پذيرد
 
19. شهركهاي صنعتي چه ويژگي هايي دارند و چه تسهيلاتي در آنها فراهم است؟
 
       
شهركهاي صنعتي شهرك هاي پيش ساخته اي هستند كه توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران وابسته به وزارت صنايع و معادن در قطبهـاي صنعتـي سراسـر كشور ايجاد شده و آماده استفـاده براي سرمايه گذاران مي باشند. لازم به ذكر است كه در برخي از اين شهركها، كارخانه ها و كارگاههـاي صنعتي ساخته شده آماده واگذاري است. نكته مهم در اين شهركها، در اختيار بودن خدمات زيربنايي از قبيل آب، برق، گاز و تلفن و دسترسي به شبكه هاي عمده حمل و نقل كشور مي باشد .
 

فصل دوم
قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
 
  .21
قانون حمايت كننده از سرمايه گذاري خارجي درجمهوري اسلامي ايران كدام است؟
 
        
قانون حمايت كننده از سرمايه گذاري خارجي در ايران، "قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاريخارجي" مصــوب ســال 1381 شمسـي (2002 ميــلادي) مـي باشـد كـه در ايــن مجموعــه از آن بـا عنــوان "قانونسرمايه گذاري خارجي" ياد مي شود. دامنه شمول اين قانون به سراسر قلمرو جمهوري اسلامي ايران تسري دارد و كليه سرمايه ‌گذاران‌ خارجي مي توانند براساس اين قانون دركشور سرمايه گذاري نموده و از مزاياي آن برخوردار شوند
 
. 22
نقش مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد چيست؟
 
        
هرچنـد سرمايه گذاري خارجي درمناطق آزاد تجـاري- صنعتي تابع مقررات سرمايه گذاري در آن منـاطق مي باشد اما اين امكان نيز فراهم است كه سرمايه گذاران خارجي براساس قانون سرمايه گذاري خارجي درمناطق آزاد سرمايه گذاري نموده و از پوشش حمايتي قانون ياد شده برخوردار شوند .
   
22.
منظور از حمايت در قانون سرمايه گذاري خارجي چيست؟
 
        
منظور از حمايت، برخورداري از حقوق و مزاياي خاصي است كه بموجب قانون سرمايه گذاري خارجي به سرمايه گذار تعلق مي گيرد. به عبارت ديگر سرمايه گذاريهايي كه از طريق اين قانون انجام نشوند، از چنين حقوقي برخوردار نخواهند بود .
 
. 23
اين حقوق و مزايا كدامند؟
 
بارزترين حقوقي كه براساس قانون مذكور به سرمايه گذار خارجي تعلق مي گيرد، شامل موارد ذيل مي باشـد :
·
انتقال سود وسرمايه و منافع آن به ارز خارجي؛
·
دريافت خسارت ناشي از سلب مالكيت و ملي شدن سرمايه خارجي؛
·
دريافـت خسارت ناشي از وضع قوانين يا مصوبات دولت كه موجب ممنوعيت يا توقف اجراي قراردادهاي مالي سرمايه گذارخارجي گردد؛
·
برخورداري از رفتار يكسان و برابر نسبت به سرمايه گذاران داخلي .
 
  .24
چه تسهيلات و مزاياي ديگري براي سرمايه گذاران خارجي در نظر گرفته شده است؟
 
        
ساير تسهيلات و مزاياي مندرج در قانون سرمايه گذاري خارجي و آئين نامه اجرايي آن بقرار زير مي باشد :
·
تبديل و انتقال وجوه ناشي از قراردادهاي مختلف سرمايه گذاري وانتقال تكنولوژي به ارز خارجي؛
·
تبديل و انتقال اصل و سود تسهيلات مالي مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي؛
·
ارجاع اختلافات سرمايه گذاري به محاكم داوري بين المللي؛
·
استفاده از كارشناسان خارجي درامورمربوط به پروژه هاي سرمايه گذاري؛
·
انجام صادرات بدون سپردن تعهد براي برگشت ارز حاصله به كشور؛
·
نگهداري ارز حاصل از صادرات درخارج از كشور؛
·
دسترسي مستقيم و امكان برداشت ارز حاصل از صادرات از حسابهاي اماني بانكي در خارج از كشور؛
·
عدم  شمول ضوابط قيمت گذاري، توزيع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل
 
  .25
در مجوز سرمايه گذاري چه موضوعاتي عنوان مي گردد؟
 
        
در مجوز سرمايـه گذاري زمينه مـورد سرمايه گذاري، شركاي ايرانـي و خارجـي، نوع و نحوه سرمايه گذاري، درصد مشاركت و ميزان سرمايه گذاري خارجي، چگونگي انتقال سود و منافع حاصله و ساير شرايط مربوط به طرح مورد سرمايه گذاري ذكر ميگردد
 
  .26
چه اشخاصي ميتوانند در جمهوري اسلامي ايران سرمايه گذاري نمايند؟
 
        
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، شركتها، موسسات و سازمانهاي بين المللي، همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني ميتوانند طبق مقررات قانون سرمايه گذاري خارجي مبادرت به سرمايه گذاري دركشور نمايند .
 
  .27
سرمايه گذاري ايرانيان چگونه ميتواند مشمول قانون سرمايه گذاري خارجي قرارگيرد؟  
 
      
سرمايه گذاري ايرانيان در صورتي مي تواند مشمول قانون سرمايه گذاري خارجي قرار گيرد كه سرمايه ايشان منشاء خارجي داشته و سرمايه گذار نيز مستنداتي كه مويد فعاليتهاي اقتصادي و تجاري وي در خارج از كشور باشد را ارائه نمايد .
 
  .28
آيا مجوز سرمايه گذاري داراي مدت اعتبار مشخصي است؟  
 
     
بلي. چنانچه سرمايه گذار خارجي پس از صدور مجـوز در مدت مشخصي كه به اقتضاي طرح مورد سرمايه گذاري و به تشخيص هيات سرمايه گذار خارجي تعيين مي گردد، اقدام به ورود بخش مناسبي از سرمايه به كشور ننمايد ، مجوز سرمايه گذاري وي باطل شده تلقي ميگردد .
 
  .29
تمديد مهلت اعتبار مجوز سرمايه گذاري چگونه قابل انجام است؟
 
        
سرمايه گذار خارجي مي تواند قبل از پايان مهلت اعتبار مجوز، با ارائه دلايل قانع كننده درخواست تمديد مدت اعتبار نمايد. هيات سرمايه گذاري نيز درخواست تمديد را بررسي و در صورت موافقت، مهلت مجددي را براي ورود سرمايه تعيين مي نمايد .
 
  .30
آيا شركتهاي دولتي خارجي نيز مي توانند براساس قانون سرمايه گذاري خارجي اقدام به سرمايه گذاري درايران بنمايند؟  
 
        
بلي. شركتهــاي دولتي خارجي ميتوانند در چارچوب قانون سرمايه گذاري خارجي منتهي رفتار قانون نسبت به اينگونه سرمايه گذاريها همانند سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي خواهد بود. اقدام به سرمايه گذاري درايران نموده و از مزاياي قانون ياد شده برخوردار شوند
 
  .31
زمينه هاي مجاز براي سرمايه گذاري خارجي در ايران بر اساس قانون سرمايه گذاري خارجي كدام است؟
 
         
زمينه هاي مجاز سرمايه گذاري خارجي در ايران بسيار متنوع مي باشد و كليه فعاليتهاي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي كه به عمران و آبادي و فعاليتهاي توليدي منجر شود را شامل ميگردد .
 
  . 32
آيا انجام فعاليتهاي صرفا تجاري مي تواند سرمايه گذاري خارجي محسوب شود؟
 
        
انجام فعاليتهاي صرفا تجاري، سرمايه گذاري خارجي محسوب نميشود، لكن فعاليتهــاي تجاري كه مكمــل فـعــاليتهاي توليدي در طرحهاي مصوب باشد، مي تواند بعنوان سرمايه گذاري خارجي به حساب آيد .
 
  .33
آيا سرمايه گذاري خارجي در بخش خدمات تحت پوشش قرار مي گيرد؟
 
        
ســرمايه گذاري خارجـي در امور خدماتي از جمله گردشگري مي توانـد تحت پوشش قانون سرمايه گذاري خارجي قرار گرفته و از مزاياي آن برخوردار شود .
 
  .34
آيا سرمايه گذاريهاي خارجي بطور خودبخود از حمايتهاي قانون برخوردار مي شوند؟
 
        
خير. برقراري حمايتهاي قانون نسبت به سرمايه گذاريهاي خارجي مستلزم اخذ مجوز سرمايه گذاري ميباشد .
 
  .35
سرمايه گذاري خارجي كه قبلا انجام شده ولي از پوشش حمايتي قانون برخوردار نبوده است، چگونه و در چه شرايطي مي تواند از پوشش قانون برخوردار شود ؟  
 
          
سرمايه گذاريهايي كه در گذشته انجام شده و تحت پوشش قانون نبوده اند مي توانند در هر زمان پس از طي مراحل پذيرش مشروط به ايجاد ارزش افزوده جديد تحت پوشش قانون قرار گيرند .
 
  .36
آيا امكان سرمايه گذاري خارجي در واحدهاي موجود وجود دارد؟چگونه؟
 
        
از نظر مقـررات قانـون سرمايـه گـذاري خارجـي تفاوتي ميان سرمايه گـذاري جــديــد و سرمايه گذاري در يك واحد اقتصادي موجود وجود ندارد و كليه سرمايه گذاران خارجي مي توانند در هر زمان مبادرت به سرمايه گذاري در يك طرح جديد و يا بنگاه اقتصادي موجود نمايند. با اين توضيح كه پذيرش سرمايه گذاري در واحدهاي موجود منوط به ايجاد ارزش افزوده جديد در نتيجه افزايش سرمايه گذاري، ارتقاء مديريت، توسعه صادرات و بهبود سطح فن آوري درهمان واحد گردد .
 
  .37
سرمايه گذاري خارجي در بنگاههاي اقتصادي موجود چگونه قابل پذيرش است؟
 
از نظر مقررات پذيرش، اينگونه سرمايه گذاريها نيز در هر زمان پس از طي مراحل پذيرش و اخذ مجوز سرمايه گذاري مشروط به ايجاد ارزش افزوده جديد مي توانند تحت پوشش قانون قرار گرفته و از مزاياي قانون بهره مند شوند .
 
  .38
اگر سرمايه گذار خارجي تمايل داشته باشد كه در يك شركت موجود سرمايه گذاري نموده و بخشي ازسهام آنرادراختيار بگيرد، براي افزايش سرمايه گذاري چه راهكارهايي وجود دارد؟
 
        
براي اين امر دو راهكار وجود دارد :
        
الف. خريد بخشي از سهام موجود به قيمت توافقي؛
        
ب. مشاركت در افزايش سرمايه از طريق پذيره نويسي سهام جديد با استفاده از حق تقدم سهامداران موجود .
 
  .39
قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري (BOT) در چه قالب حقوقي قابل اجرا هستند؟
 
        
قراردادهاي ساخت بهره برداري و واگذاري (BOT) و امثال آن (نظير BOOT و BOO و ...) مي توانند از    طريق ثبت شعبه سرمايه گذار خارجي در ايران و يا تشكيل يك شركت ايراني (شركت پروژه) تحقق يابد .
 
  .40
منظور از حقوق مالكانه چيست ؟
 
       
منظور از حقوق مالكانه حقوق ناشي از مالكيت بر مال و دارائي و يا حقوق اكتسابي ناشي از قرارداد مي باشد كه در قانون سرمايه گذاري خارجي به رسميت شناختـه شـده و حسب مورد به حقوق مالكيت، بهـره برداري، انتفـاع و ... تسري مي يابد .
 
  .41
منظور از واگذاري حقوق مالكانه در طرحهاي BOT چيست؟
 
منظور از واگذاري حقوق مالكانه حقوق اكتسابي ناشي از قرارداد مربوطه مي باشد كه ميتواند به طرف ايراني قرارداد واگذار شود .
 
  .42
آيا داشتن حساب بانكي درخارج از ايران براي سرمايه گذاري خارجي صادراتي مجاز است؟
 
      
افتتاح حساب بانكي درخارج از ايران براي نگهداري درآمدهاي صادراتي سرمايه گذاريهاي خارجي مجاز است، و هدف از آن دسترسي مستقيم سرمايه گذارخارجي به ارز حاصل از صادرات براي دريافت سود سهام و ساير پرداختهايي كه بايد به وي انجام شود، مي باشد .
 
  .43
آيا الزامي از حيث برگشت ارز حاصل از صادرات براي شركتهاي مشترك و واحدهاي سرمايه پذير وجود دارد؟
 
       
خير. بطور كلي هيچگونه تعهدي براي برگشت ارز حاصل از صادرات اخذ نمي شود و ارز مربوطه در اختيار صادركننده است تا به هر نحو كه تشخيص مي دهد مورد استفاده قرار گيرد
 
  .44
آيا سرمايه گذار خارجي مي تواند سرمايه خود را بيمه كند؟ چگونه بيمه اي؟
 
       
سرمايه گذار خارجي مي تواند سرمايه خود را در مقابـل خطرات غير تجاري (سياسي) نزد موسسه بيمـه    سرمايه گذاري كشور متبوع خود بيمه نمايد . چنانچه طبق قــرارداد بيمه وجوهــي به سرمايه گـــذار پرداخت شود، موسسه بيمه گر مي تواند درمقام جانشين سرمايه گذار، مطالبه خسارت پرداختي ناشي از حقوقي كه اصالتا" به سرمايه گذار تعلق داشته را بنمايد .
 
  .45
اختلاف ميان سرمايه گذاران داخلي و خارجي و يا سرمايه گذار خارجي و دولت به كدام مرجع قابل ارجاع است؟
 
      
بطــور كلي حل وفصل اختلاف مبان سرمايه گذاران ايراني و خارجي و ارجاع آن به محاكم داخلي و خارجي يا مراجع داوري بين المللي تابع توافق صورت گرفته ميان سرمايه گذاران مي باشد. لكن در موارديكه طرف دعوي شركت يا بخش دولتي ايراني باشد ارجاع اختلاف به محكمـه خارجي يا داوري بين المللي منوط به رعايت تشريفات قانونـي مربوطـه توســط طرف دولتـي ايرانـي مي باشد. بر همين اساس، اصل ارجاع اختلاف به محاكم و داوري     بين المللي مبتني بر توافق قبلي بين دولت ايران و دولت متبوع سرمايه گذار خارجي، در قراردادهاي دوجانبه امري پذيرفته شده است .
 
  .46
اختلافات سرمايه گذاري چگونه قابل حل و فصل است؟
 
     
اختلافات سرمايه گذاري به 3 گروه قابل تفكيك است وبراي حل وفصل هريك راهكار خاصي وجود دارد :
 
الف . حل و فصل اختلاف بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي: نحوه حل و فصل اختلاف بين سرمايه گذاران داخـلي و خـارجي بستگي به توافق طرفين سرمايه گذاري دارد كه ممكن است ابتدائاً از طريق مذاكره و توافق دوستانه انجام گيرد و در صورت عدم حصول تفــاهم به دادگاههــاي داخلي، دادگاههــاي خارجي و يا مراجــع داوري بين المللي و يا داوري موردي ارجاع گردد. هيچ منع قانوني براي انتخاب هر يك از روشهاي پيش گفته وجود ندارد .
 
ب. حل و فصل اختلاف بين سرمايه گذار خارجي و دولت: بر اساس ماده 19 قانون سرمايه گذاري خارجيلت از طريق مذاكره حل و فصل نگردد سرمايه گذار با دو راه روبروست: ، چنانچه اختلاف بين سرمايه گذار و دو
·
اختلاف را در دادگاههاي داخلي مورد رسيدگي و پيگيري قرار دهد و يا؛
·
در چارچوب موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي، اختلاف را به مراجع داوري كه در موافقتنامه پيش بيني شده است ارجاع دهد .
 
ج. حل و فصل اختلاف بين دولت ايران و دولت سرمايه گذار خارجي: اين نوع اختلافات معمولاً به اختلافات بين سرمايه گذاران ارتباطي ندارد و بيشتر به تعهدات منتسب به دولتها و اجرا و تفسير قراردادها          مي پردازد. حل و فصل اينگونه اختلافات نيز در موافقتنامه هاي دو جانبه و چند جانبه سرمايه گذاري پيش بيني مي شود .
 
  .47
آيا اصولاً تملك زمين در ايران توسط خارجيان امكان پذير است؟
 
      
بلي در چارچوب قانون و آئين نامه استملاك اتباع خارجيمالكيت زمين در حدود مصارف شخصي توسط اشخـاص حقيقي خارجي امكان پذير است. احراز مالكيت منوط به اخذ مجوز خاص از وزارت امورخارجه مي باشد . ،  
 
  .48
آيا تملك زمين براي امور صنعتي و كشاورزي توسط اتباع خارجي مجاز است؟
 
      
خير . تملك زمين براي مصارف صنعتي وكشاورزي كه بيش از نيازهاي شخصي تلقي مي گردد مجاز نيست .
 
  .49
پس نحوه تملك زمين در طرح سرمايه گذاري خارجي چگونه است؟  
 
       
همـانطور كه در پاسخ سئوال قبلي ذكـر شد تملك زمين به نـام تبعه خارجي امـكان پذير نمي باشد لكن چنانچه طرح سرمايه گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد، تملك زمين به نام شركت كه هويتي ايراني دارد، مجاز خواهد بود
 
  .50
منظور ازشركت ايراني چيست؟  
 
       
منظور از شركت ايراني شركتي است كه صرفنظر از تابعيت شركاء يا سهامداران آن، طبق قانون تجارت ايران تشكيل شده و به ثبت رسيده باشد .
 
 
فصل سوم
نظـام پذيــرش
 
  .51
متولي پذيرش وحمايت از سرمايه گذاري خارجي درجمهوري اسلامي ايران چه سازماني است؟
 
      
سازمان سرمايه گذاري وكمكهاي اقتصادي وفني ايران بعنوان تنها نهاد مركزي دولتي است كه متولي پذيرش و برقراري حمـايت نسبت به سرمـايه هاي خارجي مي باشد. مجـوز سرمايه گذاري خارجي نيز در چارچوب قانون سرمايه گذاري خارجي توسط اين سازمان صادر مي شود .
 
  .52
آيا اخذ مجوز سرمايه گذاري براي كليه سرمايه گذاريهاي خارجي الزامي است؟
             
      
بلي. اخذ مجوز براي سرمايه گذاريهاي خارجي كه بر اساس قانون سرمايه گذاري خارجـي انجام مي شوند، الزامي است. مجوز اينگونه سرمايه گذاريها با امضاي وزير اموراقتصادي ودارايي صادر ميشود .

 .53آيا منظور اين است كه هر مورد سرمايه گذاري تحت قانون سرمايه گذاري خارجي به مجوز خاص نياز دارد؟  
 
       
بلي هر مورد سرمايه گذاري خارجي تحت اين قانون نياز به مجوز خاص (مستقل) دارد .
 
  .54
مراحل صدور مجوزسرمايه گذاري خارجي كدام است؟ چه مداركي براي صدور اين مجــوز لازم است؟
 
      
مراحل صدور مجوز سرمايه گذاري بسيار كوتاه و ساده مي باشد. با درخواست رسمي سرمايه گذار خارجي خطاب به سازمان سرمايه گذاري، موضوع ظرف 15 روز كـاري به هيات سرمايه گذاري خارجي گزارشو پس از آن مجوز سرمايه گذاري صادر ميگردد. مدارك لازم عبارتند از فرم درخواست سرمايه گذاري بهمراه ساير مدارك مندرج در فرم يادشده .
 
  .55
سازمان سرمايه گذاري چه خدماتي به سرمايه گذاران خارجي ارائه مي دهد؟
 
      
سازمان در همه مسائلي كه سرمايه گذار خارجي با آن مواجه است مي تواند مورد مشاوره قرارگيرد. در اين ارتباط سرمايه گذار از طريق مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي مستقر در سازمان همواره با سازمان تماس مستقيم دارد كه اين امر موجبات صرفه جويي در وقت و هزينه ها را بدنبال خواهد داشت .
 
  .56
منظور از مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي چيست؟
 
      
مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي بعنوان كانون مراجعات سرمايه گذاران خارجي در محل سازمان تشكيل شده است. در اين مركز نمايندگان دستگاههاي اجرائي كه مرتبط با امور سرمايه گذاري هستند، استقرار يافته و پاسخگوي كليه سئوالات و پيگير امور اجرائي مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي در حوزه مسئوليتهــاي خود مي باشند
 
  .57
آيا سازمان علاوه بر خدمات مشاوره اي به سرمايه گذاران خارجي خدمات ديگري نيز ارائه مي دهد؟
 
سازمان علاوه بر خدمات مشاوره اي، خدمات زير را نيز به سرمايه گذاران ارائه مي كند :
·
اطلاع رساني در خصوص كليه قوانين ومقررات ناظر و مربوط به سرمايه گذاري خارجي؛
·
معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري خارجي در كشور به سرمايه گذاران خارجيبالقوه ؛
·
هماهنگي و انجام استعلامات لازم با سازمان هاي مختلف در مورد پيشنهادات سرمايه گذاري؛
·
پيدا كردن شركاء و طرفهاي مناسب اعم از داخلي و خارجي؛
·
انجام امور جاري و تلاش در جهت حل و فصل اختلافات سرمايه گذاران؛
·
برنامه ريزي و تدارك لازم براي انجام ملاقات ها و برگزاري جلسات با سازمانهاي مختلف .
 

فصل چهارم
سـرمايه خارجـي
 
  .58
اشكال سرمايه خارجي چيست؟
 
        
اشكال سرمايه خارجي طبق قانون سرمايه گذاري خارجي بسيار متنوع بوده و علاوه بر سرمايه نقدي كليه اشكال غيرنقدي اعم از ماشين آلات، تجهيزات، قطعات، مواد اوليه، دانش فني وخـدمات تخصــصـي را نيز شامل مـي گردد (براي اطلاع بيشتر به ماده "2" آئين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مراجعه شود .).
 
  .59
آيا همه نوع ارز خارجي براي ورود سرمايه نقدي قابل قبول است؟
 
       
فقط ارزهايي به عنوان سرمايه نقدي قابل ثبت مي باشند كه از نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بعنوان ارز قابل قبول تلقي شوند .
 
  .60
سرمايه نقدي چگونه به كشور وارد مي شود؟
 
       
سرمايه نقدي خارجي بايد از طريق سيستم بانكي ويا مجاري رسمي مورد تائيد بانك مركزي به كشور وارد شود. بديهي است كه ارزهاي وارده نيز بايد جزو ارزهاي قابل قبول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد .
 
  .61
آيا ارز نقدي وارده به كشور مي بايست به ريال تسعير گردد؟
 
      
آن بخش از ارز نقدي وارده كه به تشخيص سرمايه گذار لازمست به ريال تبديل شود از طريق سيستم بانكي  توسط بانك دريافت كننده به نرخ روز بانك خريداري شده و معــادل ريالي ارز وارده به حساب شركت مشترك يا بنگاه اقتصادي سرمايه پذير واريز مي گردد .
 
  .62
آيا سرمايه گذار خارجي مي تواند ارز نقدي وارده را به ريال تسعير ننموده و از آن براي پرداخت بهاي سفارشات خارجي مربوط به طرح سرمايه گذاري استفاده نمايد؟
 
       
ارز نقدي همانطوريكه مي تواند به ريال تبديل شود، مي تواند بصورت ارز در حساب ارزي شركت مشترك يا بنگاه اقتصادي سرمايه پذير سپرده شده و با نظارت سازمان سرمايه گذاري براي پرداخت بهاي سفارشات خارجي و يا ساير هزينه هاي ضروري طرح مورد نظر عينا" مورد استفاده قرار گيرد. نگهداري سرمايه بصورت ارز  نه تنها سرمايه گذار را از نوسانات نرخ ارز مصون نگهداشته بلكه به وي اين امكان را مي دهد تا در زمان مناسب و به تشخيص خود از آن استفاده نمايد .
 
  .63
تسعير ارزهاي وارده با چه نرخي انجام مي شود؟
 
      
نرخ محاسبه براي آورده نقدي سرمايه گذاران خارجي نرخ رايج درشبكه پولي رسمي كشور و يا نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي مي باشد .
 
  .64
آيا براي تقويم سرمايه خارجي ارزيابي آن لازمست؟
 
      
بلي. تقويم ارزش سرمايه خارجي اعم از اينكه بصورت سرمايه نقدي يا غيرنقدي باشد ضروريست. در مــورد سرمــايه نقدي و غيرنقدي نرخ تبديل بانك در روز ورود مبناي ارزيابي قرار مي گيرد .
 
  .65
ورود ماشين آلات، تجهيزات، قطعات و مواد اوليه (سرمايه غيرنقدي) مستلزم طي چه تشريفاتي است؟
 
      
اصـــولا" ورود سرمايه غيرنقدي مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي تابع تشريفات ورود كالاي تجاري نيست و صرفا" به پيشنهاد سازمان سرمايه گذاري اقلام غيرنقدي از هرقبيل براساس فهرستي كه قبلا" به تصويــب رسيده و در وزارت بازرگاني ثبت سفارش آماري شده است، مستقيما" قابل ورود به كشور مي باشد .
 
  .66
آيا اين بدان معناست كه ورود سرمايه غيرنقدي نياز به اخذ گواهي عدم ساخت، تخصيص ارز و گشايش اعتبار اسنادي ندارد؟
 
     
همينطور است. براي ورود سرمايه غيرنقدي نيازي به اخذ گواهي عدم ساخت، تخصيص ارز، گشايش اعتبار اسنادي و اموري از اين قبيل نمي باشد .
 
  .67
آيا ورود سرمايه هاي غير نقدي خارجي مستلزم پرداخت هزينه هاي خاصي است؟
 
        
سرمايه غير نقدي خارجي به استثناي ماشين آلات خط توليد در طرحهاي صنعتي و معدني، همانند ساير كالاهاي وارداتي مشمول پرداخت حقوق ورودي مي باشند .
 
  .68
در مورد ورود دانش فني چه ضوابطي بايد رعايت شود؟
 
     
دانش فني و خدمات تخصصي بعنوان اشكال قابل قبول سرمايه خارجي به رسميت شناخته شده و پس از ارزيابي به عنوان سرمايه غير نقدي خارجي به ثبت خواهند رسيد. البته قبـل از مرحله ورود دانش فنــي، نظر وزارتخانه ذيربط نيز كسب مي گردد .
 
  .69
آيا پرداخت حق ليسانس يا رويالتي مجاز است؟
 
    
بلي. در حالتي كه دانش فني قرار نيست بعنوان سرمايه خارجي به احتساب گرفته شود وجوه مربوطه و يا رويالتي مصوب، قابل پرداخت به عرضه كننده تكنولوژي مي باشد
 
  .70
ضابطه قابل قبول براي پرداخت حق ليسانس يا رويالتي به طرفهاي خارجي چيست؟
     
در هر شيوه پرداخت، ارزش مواد اوليه وارداتي از خارج بايد درمحاسبه رويالتي و حق ليسانس دخالت داده شده و خـالص مبلغ پس از كسر ارزش مواد وارداتي، به ليسانس دهنده قـابل پرداخت مي باشد . بعبارت ديگر براساس سياست جاري، پرداخت رويالتي و حق ليسانس بر مبناي ارزش افزوده داخلي محاسبه ميگردد
 
  .71
آيا امكان ثبت حق اختراع و علائم تجاري درايران وجود دارد؟
 
     
حقوق مالكيت صنعتي و معنوي اعم از حق اختراع، حق علائم و اسامي تجاري و غيره براساس قانون ثبت علائم و اختراعات كشور قابل ثبت و حمايت قانوني مي باشد
 
  .72
آيا ارائه فهرست سرمايه هاي غيرنقدي قبل از اقدام به ورود ضروري است؟
 
     
بلـــي. سرمايه گذار خارجي قبل از اقـدام به ورود سرمـايه بايد صورت تفصيلي سرمـايه هاي غيرنقـدي كه مي خواهد به كشور وارد نمايد شامل مشخصات فني، نام سازنده، سال ساخت و قيمت به همراه كاتالوگهاي مربوطه را به سازمان سرمايه گذاري تسليم نمايد. پس از آنكه فهرست به تأئيد رسيد سرمايه غيرنقدي به تشخيص سرمايه گذار در يك يا چند محموله و بدون هيچگونه تشريفات خاصي قابل ورود به كشور مي باشد .
 
  .73
آيا ورود دانش فني نياز به بررسي قبلي دارد؟
 
     
قراردادهاي دانش فني و خدمات تخصصي اعم از اينكه به صورت سرمايه به كشور وارد شود يا اينكه در نظـر باشد پـرداختهايي از بابت آنها صـورت پذيـرد، مي بـايستي بهمـراه در خـواست سرمايه گذاري خارجي به سازمان سرمايه گذاري تسليم گردد. سازمان سرمايه گذاري با وزارتخـانه ذيربط در مورد ضرورت اخذ دانش فني و بهاي آن مشورتهاي لازم را انجام خواهد داد .

فصل پنجم
انتقالات ارزي

 .74منظور از انتقالات ارزي چيست؟
 
        
منظور از انتقالات ارزي، انتقال كليه وجوه اعم از وجوه ناشي از عملكرد سرمايه گذاري خارجي و يا ساير وجوهي است كه انتقال آن بصورت ارز صورت مي گيرد. اين انتقالات بطور مشخص در دوطبقه بندي قرار مي گيرند :
        
الف. انتقالات سرمايه اي شامـل سود سهام يا سود سرمايـه، اصل سرمايه، عايدات سرمايه اي، و مبالغ مربوط به جبران خسارت ناشي از سلب مالكيت و مصادره سرمايه خارجي؛
        
ب. ساير انتقالات ارزي شامل كليه انتقالات ارزي ناشي از قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمكهاي فني و مهندسي، اسامي و علائم تجاري و قراردادهاي مشابه .
 
  .75
آيا محدوديتي به لحاظ ميزان وجوه قابل انتقال اعمال مي شود؟
 
       
خير به لحاظ قانوني هيچ نوع محدوديتي از نظر مبلغ قابل انتقال و ميزان انتقال در هر سال وجود ندارد .
 
  .76
تامين ارز مربوط به انتقالات ارزي چگونه صورت مي گيرد؟
 
      
تامين ارز براي انتقالات ارزي سرمايه گذاريها از طريق خريد ارز از نظام بانكي و حسب مورد از محل ارز حاصل از صادرات يا ارائه خدمات سرمايه گذاريها قابل تامين است. در هر حال نحوه تامين ارز براي انتقالات ارزي در مجوز سرمايه گذاري قيد مي گردد .
 
  .77
انتقالات مربوط به سرمايه گذار خارجي مستلزم طي چه تشريفاتي است؟
 
      
اصولا" هر گونه انتقال ارز اعم از انتقالات سرمايه اي و غير آن، با درخواست رسمي سرمايه گذار خارجي و يا شركت مشترك/ بنگاه سرمايه پذير از طرف سرمايه گذار خارجي صورت مي پذيرد و كليه انتقالات پس از كسر كسورات قانوني در وجه سرمايه گذار خارجي قابل پرداخت است .
 
  .78
چنانچه بر اساس مقـررات خاص يا تصميم دولت اجازه صدور محصولات طرح مورد سرمايه گذاري داده نشود چگونه ارز مربوط به انتقال سود و سرمايه تامين مي گردد ؟
 
      
در موارد استثنائي كه اجازه صدور داده نشود سرمايه گذار خارجي مي تواند كالاي توليدي خود را در بازار داخلي به فروش رسانده و ارز مربوطه را از نظام بانكي خريداري نموده و انتقال دهد . بديهي است سرمايه گذار در صورتي كه تمايل داشته باشد مي تواند مبادرت به صدور ساير كالاهاي مجاز نيز بنمايد .
 

فصل ششم
مسائل مالياتي و گمركي
 
  .79
نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي درايران چه ميزان است؟
 
         
نـرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي درايران معادل 25 درصد درآمد مشمول ماليات مي باشد (ماده 105قانون مالياتهاي مستقيم ). 
 
  .80
آيا نرخ ماليات براي همه نوع شركت اعم از شركتهاي ايراني و شركتهاي خارجي بطور يكسان اعمال ميگردد؟
 
       
نرخ ماليات براي همه نوع شركت اعم از شركتهاي ايراني و خارجي (شعب و نمايندگيها) 25 درصد است كه بطور يكسان اعمال ميگردد
 
  .81
آيا شعب و نمايندگيهاي شركتهاي خارجي كه صرفا" به عمليات بازاريابي و اطلاع رساني براي شركتهاي مادر در خارج مي پردازند نيز مشمول پرداخت ماليات بردرآمد مي باشند؟
 
     
خير. شعب و نمايندگيهـاي شركتهـا و بانكهـاي خارجي كه بدون داشتـن حق انجام معاملـه، به بازاريابـي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال داشته و در ازاي مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي نمايند، نسبت به اين وجوه مشمول ماليات بر درآمد نخواهندبود (تبصره" 2" ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم ).
 
  .82
ماليات بردرآمد مؤسسات كشتيرانـي و هواپيمائي خارجي در ايران چگونه محاسبه مي شود؟
 
     
ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي از بابت كرايه مسافر وحمل كالا و امثال آن از ايران، بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد، اعم از اينكه وجوه مزبور در ايران يا درمقصد يا در بين راه دريافت شود (ماده 113 قانون مالياتهاي مستقيم ).
 
  .83
آيــا درآمدهاي ناشي از قراردادهاي انتقال تكنولوژي از قبيل دانش فني، خدمات فني و مهندسي، پرداختهاي مربوط به حق ليسانس و رويالتـي نيز مشمول ماليات مي باشد؟
 
      
بلي. درآمد حاصل از واگذاري امتيازات و حقوق مربوطه در اينگونه قراردادها كه منبع درآمدي براي اشخاص خارجي تلقي مي گردد به ماخذ 20 تا40 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يكسال مالياتي عايد اين اشخاص شده، مشمول مالياتيبه نرخ25 درصد مي باشد (تبصره "2" ماده 105 و بند "ب" ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم ) . 
 
  .84
نحوه اخذ ماليات از قراردادهاي پيمانكاري چگونه است؟
 
     
درآمد مشمول ماليات عمليات پيمانكاري اشخاص خارجي در ايران، نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تاسيسات فني و تاسيساتي شامل تهيه و نصـب موارد مذكور يا حمل و نقل، تهيه طرح ساختمـانها و تاسيسات، نقشه كشي، نقشه برداري، نظارت و محـاسبه فني و ارائه تعليمات وكمكهاي فني، انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به ماخذ 12% كل دريافتي سالانه آنها خواهد بود (بند "الف" ماده 107قانون مالياتهاي مستقيم). در مورد عمليات پيمانكاري كه كارفرما وزارتخانه، موسسات و يا شركتهاي دولتي يا شهرداريها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه ازطريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات ميرسد مشروط به آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبلغ لوازم و تجهيزات بطور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود (تبصره "2" ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم) البته به موجب تبصره 5 ماده 107 همين قانون درآمد مشمول ماليات فعاليتهاي موضوع بند "الف" ماده 107 كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي سال 1382 به بعد منعقد ميگردد طبق مقررات ماده 106 يعني از روي دفاتر قانوني تشخيص ميگردد .
 
  .85
نحـوه محاسبه درآمد مشمول ماليات و نرخ قابل اعمال درطرحهايي كه به روش "ساخت، بهره برداري و واگذاري " ( BOT) انجام مي شوند، چگونه است؟
 
      
محاسبـه درآمد سرمايه گذاران خارجي كه ازطريق انعقاد قراردادهاي "ساخت، بهره برداري و واگذاري "(BOT) مبادرت به سرمايه گذاري درايران مي نمايند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني آنها انجام مي گيرد و پس از كسر هزينه هاي قابل قبول، نرخ ثابت 25 درصد اعمال ميگردد (ماده 106 و 105 قانون مالياتهاي مستقيم .)
 
  .86
نحوه محاسبه ماليات حقوق كارشناسان خارجي چگونه است؟
 
      
نرخ ماليات بر درآمد حقوق اشخاص حقوق بيگر اعم از ايراني و خارجي يكسان مي باشد .
 
  .87
ماليات نقل و انتقال سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار چه ميزان است؟
 
      
از هـر نقل و انتقال سهـام و حق تقدم سهام شركتها در بــورس ماليات مقطوعي به ميــزان نيم درصد ارزش فروش سهام يا حق تقدم سهام وصول ميگردد (تبصره "1" ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم ).
 
  .88
ماليات نقل و انتقال سهام ساير شركتها چه ميزان است؟
 
      
از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا، ماليات مقطوعي به ميزان 4 درصد ارزش اسمي آنها وصول ميگردد ( تبصره "2 " ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم ).
 
  .89
حقوق ورودي كالا چيست؟
 
         
به مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني حقوق ورودي اطلاق مي شود. حقوق گمركي معادل 4 درصد ارزش گمركي كالاها تعيين مي شود. سود بازرگاني توسط هيات وزيران تعيين و در مقررات صادرات و واردات هر سال درج مي گردد .
                                       

فصل هفتم
تسـهيلات و معافيتهـاي ماليـاتي و گمـركي
 

الف.  تسهيلات و معافيت هاي مالياتي
 

  .90
منظور از معافيت مالياتي چيست و چه مواردي را شامل مي شود؟
 
     
منظور از معافيت مالياتي، معافيت از پرداخت ماليات بر درآمد حاصل از فعاليت هاي صنعتي، معدني و توليدي مي باشد. در ايران شركتها مكلفند ماليات سود سهام را كه به عنوان ماليات اشخاص حقيقي نيز تلقي مي گردد، در منبع كسر و به حوزه مالياتي مربوطه پرداخت نمايند ( ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم ).
 
  .91
معافيتهاي مالياتي كدام است و در چه شرايطي تعلق مي گيرد ؟
·   معافيت مالياتي بخش صنعت، معدن و توليد :
-
درآمد مشمول ماليات ابرازي حاصل از فعاليتهاي توليدي و معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميـزان 80 درصد و به مدت چهار سـال از پرداخت ماليات معاف مي باشد (ماده 132قانون مالياتهاي مستقيم ).
-
آن قسمت از سود ابرازي شركتهاي تعاوني و خصوصي كه براي بازسازي، توسعه، نوسازي و يا تكميل واحدهاي صنعتي و معـدني موجود و يا ايجـاد واحـدهاي صنعتي و معدني جديد درآن سال مصرف گردد از 50 درصد ماليات متعلقه معاف خواهد بود (ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم ).
·
معافيت مالياتي بخش كشاورزي :
-
درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري و نوغانداري، احياي مراتع و جنگلها و باغات و اشجار و نخيلات بدون محدوديت   زمانـي از پرداخت ماليات معاف مي باشد (ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم ).
·
معافيت مالياتي بخش گردشگري :
كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت 50 درصد ماليات متعلقه معاف خواهند بود (تبصره "3" ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم ).
 
.92
آيا شرايطي براي برخورداري از معافيت وجود دارد؟
 
     
بلي. معافيت مالياتي براي بخشهاي صنعتي و معدني زماني ميسر است كه واحدهاي مربوطه خارج از شعاع 120 كيلومتري تهران و 50 كيلومتري اصفهان و 30 كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت استقرار داشته باشند. شهركهـاي صنعتي مستقر در داخل اين شعاع30 از شرط ياد شده مستثـني مي باشند (تبصره "2" ماده 132قانون مالياتهاي مستقيم ).
 
  .93
آيا استقرار واحدهادر مناطق محروم موجب افزايش ميزان ودوره معافيت مالياتـي مي گردد؟
 
      
بلي. 100 در صد درآمد مشمول ماليــات كليه واحدهايي كه در مناطق محـروم مستقر مي باشند به مدت 10 سال از معافيت مالياتي برخوردار است (ماده 132قانون مالياتهاي مستقيم ).
 
  .94
آيا ازحيث بخشودگي مالياتي تفاوتي بين واحدهاي مستقر درمناطق ويژه اقتصادي با ساير مناطق سرزمين اصلي وجود دارد؟
 
     
از حيث بخشودگي مالياتي هيچ تفاوتي ميان سرزمين اصلي و مناطق ويژه اقتصادي وجود ندارد. در واقع، رفتار مالياتي در مناطق ويژه و سرزمين اصلي يكسان است .
 
  .95
آيا درآمد حاصل از صادرات نيز از معافيت مالياتي برخوردار است ؟
 
      
بلي. 100درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتي و كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميل آن و 50 درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهاي غير نفتي از پرداخت ماليات معاف است (ماده 141قانون مالياتهاي مستقيم ).
 
  .96
معافيت مالياتي ترانزيت كالا به چه صورت است ؟
 
       100
درصد درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي شوند از شمول ماليات معاف است (بند"ب" ماده 141قانون مالياتهاي مستقيم ).
         
 
  .97
آيا شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار علاوه بر معافيتهايي كه به واحدهاي صنعتي و معدني، كشاورزي و گردشگري تعلق مي گيرد از معافيت يا بخشودگي مالياتي ديگري نيز برخوردار مي باشند؟
 
      
كليه شـركتهاي پذيرفته شده در بورس كه نقل و انتقال سهام آنها از طريق كارگزار بورس انجام مي گيرد معادل 10 درصد از ماليات آنها بخشوده مي شود ( ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم ).
 
ب.  تسهيلات و معافيت هاي گمركي
 

  .98
آيا امكان ورود مواد اوليه بصورت ترانزيت و بعد صدور آن بصورت كالاي ساخته شده با برخورداري از معافيت گمركي وجود دارد؟
 
      
بلي. به موادي كه بصورت ترانزيت و به قصد توليد وارد مي شود معافيت گمركي تعلق مي گيرد. چنانچه به هر دليلي اين عوارض در ابتدا دريافت شده باشد، وجه دريافتي پس از صدور كالاي توليدي قابل استرداد مي باشد .
 
  .99
ماشينآلات وتجهيزات دست دوم وارده به كشوردرگمرك بهچه قيمتي ارزيابي مي شود ؟
 
        
كليه كالاهايي كه به كشور وارد مي شود به قيمت نو در گمرك ارزيابي مي گردد و فقط ماشين آلات و تجهيزات دست دومي كه براي استفاده در خط توليد و بر اساس قانون سرمايه گذاري خارجي به كشور وارد مي شود به قيمت واقعي آن (قيمت دست دوم) ارزيابي مي گردد .

 

فصل هشتم
 
تسهيلات ورود و اقامت  
 
  .100
سازمان سرمايه گذاري وكمكهاي اقتصادي وفني ايران چه تسهيلاتي را در ارتباط با رواديد ورود سرمايه گذاران و كارشناسان خارجي ارائه مي دهد؟  
 
      
سازمان سرمايه گذاري با معرفي سرمايه گذاران، مديران و كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها به وزارت امور خارجه، امور مربوط به صدور رواديد، اعم از رواديد يك بار ورود و يا مكــرر سه ساله با حق ورود و اقـــامت سه ماهه در هر بار را تسهيــل مي نمايد. سرمايه گذاران خارجي يا شركتهاي مشترك مي توانند با ارسال فرم مشخصات افراد مورد نظر و ذكر چگونگي نياز به حضور ايشان در ايران، تقاضاي رواديد نمايند. لازم به ذكراست كه تسهيلات سازمان سرمايه گذاري بدان معنا نيست كه براي اخذ ويزا لازمست صرفا از طريق اين سازمــان اقدام شود، بلكه همگان مي توانند طبق مقررات جاري مستقيما" به نمـايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران درخارج مراجعه و درخواست رواديد نمايند
 
  .101
آيا تسهيلاتي براي اقامت و صدور پروانه كار نيز وجود دارد؟
 
     
درصورت ضرورت سازمان سرمايه گذاري تسهيلات و كمكهاي لازم را در اين خصوص به سرمايه گذاران خارجي ارائه خواهد داد .
 

فصل نهم
متفـرقــه
 
  .102
در حال حاضر ايران با چه كشورهايي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف امضاء نموده و كداميك از آنها لازم الاجرا است؟
 
1. 
نام كشورهاي كه موافقنامه موصوف با آنها لازم الاجراء مي باشد :
آفريقاي جنوبي، ارمنستان، ازبكستان، پاكستان، تركمنستان، تركيه، تونس، چين، سريلانكا، سوريه، قرقيزستان، قزاقستان، گرجستان، لبنان، بحرين، سودان، عمان، كره جنوبي، مالزي، آذربايجان، الجزاير، قطر، كويت، اندونزي، اردن، آلمان، فرانسه ، اكراين، روسيه، بلاروس، سوئيس، اتريش، اسپانيا، بلغارستان، لهستان، ونزوئلا، روماني، كرواسي و صربستان .
2. 
نام كشورهايي كه موافقتنامه موصوف با آنها امضاء شده و درجريان تصويب مجالس دو كشور مي‌شود :
 
تاجكيستان، زيمبابوه،يمن، سنگال، مراكش، كنيا، عراق، آلباني، قبرس، بلژيك، نروژ، اسلواكي، اكوادور، اسلووني، مونته نگرو، چك، ، بوسني و هرزگوين، قبرس و مقدونيه
3. 
نام كشورهايي كه موافقتنامه موصوف با آنها نهايي و پاراف شده است :
 
ويتنام، غنا و هند
4. 
نام كشورهايي كه موافقتنامه موصوف با آنها در حال مذاكره و نهايي شدن است :
تانزانيا، افغانستان، فيليپن، تايلند، اتيوپي، سنگاپور، موريس، عربستان سعودي، ليبي، امارات متحده عربي و نيجريه
5. 
نام كشورهايي كه موافقتنامه موصوف با آنها مبادله شده است :
كره شمالي، اوگاندا، برونئي، اريتره، گامبيا، نيجر، ناميبيا، پرتغال، فنلاند، لواكزامبورگ، مولداوي، مكزيك
 
  .103
ايران باچه كشورهايي موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل ازسرمايه گذاري امضاء نموده است؟  
 
تعداد 63 موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري تا كنون به امضا رسيده و تعداد 7 موافقتنامه پاراف شده است.موافقتنامه مذكور با 8 كشور در دست مذاكره است و با 47 كشور ديگر نيز مبادله متون صورت گرفته كه بتدريج مورد مذاكره قرار خواهند گرفت .
 
  .104
آيا در زمينه سرمايه گذاري، ايران موافقتنامه چند جانبه اي نيز امضاء نموده است؟
 
     
بلي . دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تشويق، تضمين و حمايت از سرمايه گذاري بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي همچنين موافقتنامه چند جانبه بين كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) ملحق شده است .  
 
105
. يا ايران عضويت در آژانس چندجانبه تضمين سرمـايهگـذاري (MIGA) را پذيرفته است؟
 
     
بلي. دولت جمهوري اسلامي ايران به عضويت آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري (MIGA)درآمده و امكان برخورداري از پوششهاي تضميني اين آژانس طبق ضوابط مربوطه براي سرمايه گذاران خارجي فراهم است. هر چند قانـون سرمايه گذاري خارجــي و موافقتنامه هاي دو جانبــه و چند جانبــه سرمايه گذاري كه جمهـوري اسلامي ايران با كشـورهاي مختلف امضـاء نموده، حقوق سرمايه گذار خارجي را در برابر خطرات غير تجاري تحت پوشش قرار ميدهد، با اين وجود عضويت در ميگـا امكان برخورداري از پوشش حمايتـي مضاعف را بــراي سرمايـه گذاران فراهم مي سازد .
 
 
  .106
سرمايه گذار بالقوه خارجي لازم است ازچه قوانين و مقرراتي مطلع باشد؟
 
     
عـلاوه بر قانون سرمايه گذاري خارجي و آئين نامه اجرائي آن كه تامين كننده حقوق اساسي سرمايه گذار خارجي است، مطالعه قوانين ذيل نيز به سرمايه گذاران توصيـه مي شود :
·
قانون تجارت بخش شركتهاي سهامي
·
مقررات صادرات و واردات
·
قانون مالياتهاي مستقيم
·
مقررات گمركي
·
قانون كار بمنظور اطلاع از چگونگي استفاده از خدمات اتباع بيگانه
·
قانون ثبت علائم و اختراعات، بمنظور اطلاع از حقوق مالكيت هاي صنعتي ومعنوي
 

مشخصات تمـاس
 
دفتر رئيس كل سازمان سرمايه گذاري
      
تلـفن :33967043-33967770
       
فاكس: 33967759
       
 
اداره كل سرمايه گذاريهاي خارجي
تلـفن :33967755-33967075
فاكس: 33967864        
 
مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي
تلـفن : 33967749-33967762
فاكس:     33967774
 
نشاني پايگاه اينترنتي سازمان : info@investiniran.ir
 
نشاني پستي سازمان: تهران، نرسيده به ميدان 15خرداد، روبروي خيابان داور، ساختمان شهيدابراهيمي   
 
·          
صندوق پستي سازمان: تهـران 11365/4618