مراحل صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي


بر اساس قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي ، رويه اداري درخواست مجوز سرمايه گذاري خارجي بصورتي بسيار كوتاه و ساده طراحي گرديده است . همانگونه كه در نمودار زير مشاهده مي شود ، كل فرايند صدور مجوز سرمايه گذاري در چهار مرحله به ترتيب زير مي باشد .
 مرحله اول : ارائه درخواست پذيرش سرمايه گذاري به سازمان:
به متقاضيان توصيه مي شود اطمينان حاصل نمايند اطلاعات مندرج در فرم درخواست پذيرش مجدانه و ترجيحا“ با استفاده از مطالعات توجيه فني و اقتصادي طرح و در صورت عدم وجود چنين مطالعاتي، به كمك آخرين اطلاعات و داده هاي طرحي كه مايل به سرمايه گذاري در آن هستند تنظيم شده باشد. به همين منظور در طول تدارك درخواست پذيرش، كاركنان اداره كل سرمايه گذاريهاي خارجي سازمان مي توانند طرف مشورت قرار گيرند .

مرحله دوم : بررسي درخواست پذيرش سرمايه گذاري توسط هيات سرمايه گذاري خارجي:
متعاقب ارائه درخواست، سازمان گزارشي درخصوص درخواست مزبور به منظور بررسي واخذ تصميم از سوي هيات سرمايه گذاري خارجي تهيه مي نمايد . اين فرايند معمولا بيش از 15 روز كاري از زمان دريافت درخواست پذيرش بطول نمي انجامد . معمولا“ از نمايندگان سرمايه گذاران خارجي نيز  براي شركت در جلسه هيات سرمايه گذاري خارجي دعوت بعمل مي آيد . در هر صورت هيات سرمايه گذاري خارجي مي بايست طي حداكثر يك ماه در خصوص درخواست پذيرش اخذ تصميم نمايد.

 
مرحله سوم : ارسال پيش نويس مجوز سرمايه گذاري براي سرمايه گذار خارجي:
به منظور حصول اطمينان از رضايت سرمايه گذار خارجي از تصميم هيات پيش نويس مجوز سرمايه گذاري پيش از صدور براي سرمايه گذار خارجي ارسال ميگردد.
اين كار فرصت آن را براي سرمايه گذار خارجي فراهم مي سازد كه جزئيات محتواي مجوز سرمايه گذاري را بررسي نموده و پيش از صدور نهايي آن موافقت يا مخالفت خود را ابراز دارد .
سازمان از هرگونه اظهار نظر مخالف با تصميمات هيات سرمايه گذاري خارجي استقبال نموده و آماده است موضوع را دوباره به منظور بررسي مجدد در هيات مطرح نمايد .

 
مرحله چهارم :   صدور مجوز سرمايه گذاري:
مجوز نهايي درهيچ شرايطي پيش از آنكه سازمان رسما“ از موافقت سرمايه گذار خارجي با محتواي پيش نويس مجوز اطلاع حاصل نمايد صادر نمي گردد . متعاقب دريافت تائيديه سرمايه گذار درخصوص پيش نويس مجوز ، مجوز نهايي با امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي صادر ميگردد .