راهنماي پذيرش سرمايه گذاري خارجي


دولت جمهوري اسلامي ايران ضمن استقبال از سرمايه گذاري خارجي در ايران از كليه سرمايه گذاران خارجي درخواست مي نمايد كه
قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (قانون) و آئين نامه اجرايي آن را (آئين نامه) بـا دقت و تـوجه كـافي مطالعه فرمايند تا ضمن آشنايي با حقوق خود، تسهيلات و حمايت هاي ناشي از سرمايه گذاري در چارچوب اين قانون از تعهدات و الزامات قانوني خود در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي نيز مطلع شوند .

* در اين راهنما ابتدا بطور خلاصه به روند بررسي درخواست سرمايه گذاران خارجي در ســازمان سرمايه گذاري تا مرحله صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي بشرح نمودار شماره (1) اشاره مي گردد . سپس موادي از قانون و آئين نامه اجرايي آن كه به تضمين هاي قابل ارائه به سرمايه گذار، حقـوق و تسهيـلات و حمايت هاي ناشي از سرمايه گذاري در چارچوب قانون مذكور و همچنين تعهدات و الــزامات قانوني سرمايه گذار خارجي اشاره مينمايد را توضيــح ميدهــد. و در بخش پاياني نيز چگونگي ورود و نحوه ثبت سرمايه هاي خارجي در سازمان سرمايه گذاري پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي بشرح نمودار شماره (2) اضافه گرديده است.
 

1- روند بررسي درخواست سرمايه گذاران خارجي در سازمان سرمايه گذاري تا مرحله  صــدور مجوز 
      
سرمايه گذاران خارجي كه قصد دارند در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در ايران سرمايه گذاري نمايند در مرحله نخست مي بايست درخواست سرمايه گذاري خود را در چارچوب فرم مخصوصي كه از طريق سازمان (مراجعه حضوري يا سايت اينترنتي سازمان) قابل دريافت مي باشد تكميــل و به ســازمان ارائه نمايند. درخــواست سرمايه گذار خارجي توسط سازمان در هيأت سرمايه گذاري خارجي مطرح و تا مرحله صدور مجــوز ســرمايه گذاري خارجي مورد پيگيري قرار خواهد گرفت. كليه مراحل مربوطه از زمان ارائه درخواست سرمايه گذار به سازمان تا صدور مجــوز سرمايه گذاري خارجي در نمودار شماره (1) ارائه شده است .
انتخاب فرم بستگي به روش سرمايه گذاري خارجي و توافقي است كه بين طرفين مشاركت (سرمايه گذار داخلي و خارجي)صورت مي پذيرد. اين فرم مي بايست به زبان انگليسي ارائه شود مگر در مواردي كه سرمايه گذار خارجي يك ايراني مقيم خارج يا از كشورهاي فارسي زبان شامل تاجيكستان و افغانستان باشد.

 2- پوشش هاي تضميني و حمايتي:
*
تضمين پرداخت غرامت در صورت ملي شدن و سلب مالكيت، (ماده 9 ) قانون 

* تضمين جبران زيان ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي در سرمايه گذاريهاي   خارجــي به روش ترتيبـــات قراردادي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت، (ماده 17 ) قانون و   ماده 26 آئين نامه

* تضمين خريد كالا و خدمات توليدي طرح سرمايه گذاري خارجي در مواردي كه دستگاه دولتي خريــدار انحصـــاري و يا عرضه كننــده كــالا و خدمــات توليــدي به قيمت رايانـه اي است. (مـاده 11) آئين نامه

 حقوق و تسهيلات:
*
برخورداري سرمايه گذاري خارجي از حقوق، حمايت ها و تسهيلات يكسان با سرمايه گذاري داخلي،   (ماده 8 قانون)

* انتقــال آزادانــه اصل سرمايه و منافع ناشي از سرمايه گذاري در كشور بصورت ارز و يا كالا، (مــواد 18-13 قانون)

*امكان سرمايه گذاري خارجي بصورت صد در صد در طرح هاي سرمايه گذاري، (ماده 4 آئين نامه) 

*پذيرش سرمايه گذاري خارجي در كليه زمينه هاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تأمين آب و برق و گازو انرژي

*امكان ارجاع اختلافات سرمايه گذاري به مراجع بين المللي، (ماده 19 قانون)

*امكــان تملـــك زميـن به نام شـــركت (ثبت شده در ايران) در سرمايه گذاريهاي مشترك، (مــاده 34 آئين نامه)

*ارائه تسهيلات رواديد اقامت سه ساله در ايران براي سرمايه گذاران خارجي،مديران، كارشناسان و بستگان درجه يك آنها و امكان تمديد آن، (ماده 20 قانون و 35 آئين نامه)

*تصميم گيـري نسبت به درخــواست هاي سرمايه گـــذاران خــارجي حداكثر ظرف مدت 45 روز، (ماده 6 قانون). (لطفاً به زيرنويس نمودار شماره (1) توجه گردد).

*انتخاب روش سرمايه گذاري در طرح مورد نظر بصورت سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) يا ترتيبات قراردادي از جمله روشهـــايBoT ، باي بك و مشـاركت مدني توسط سرمايه گــذار، (ماده 3 قانون)

*پـذيرش سـرمـايـه گـذاري اشخـاص حقيقي و حقـوقي ايـراني كـه با سرمايه منشأ خارجي در كشور سـرمـايـه گـذاري مينمايند و اعـطـاي تسهيلات و حمـايت هـاي قـانون تشـويق و حمـايت سرمايه گذار خارجي به آنها. (ماده 1 قانون).

*سرمايه گذار خارجي مي بايست، از ميان فهرست موسسات حسابرسي تاييد شده عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه توسط سازمان سرمايه گذاران تهيه شده است يك موسسه حسابرسي را بمنظور تأييد گزارشات مالي و سالانه طرح خود انتخاب نمايد. (مواد 22 و 23 و 1 آئين نامه). 

3- تعهدات و الزامات حقوقي سرمايه گذار:
*درخواستهاي سرمايه گذاران خارجي بمنظور پذيرش، ورود، بكارگيري، خروج سود و سرمايه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مي بايست صرفاً به سازمان سرمايه گذاري تسليم و از آن طريق اقدام گردد. (ماده 5 قانون).

* هـر گـونه تغيير در نـام، نشـاني، شكل حقوقي و تابعيت سرمايه گذار خارجي و تغييرات بيش از 30 درصد در مـالكيت وي مـي بايست تـوسط سرمايه گــذار خارجــي به اطلاع سازمان رسانده شود.(ماده 33 آئين نامه).

* چـنانچه سـرمـايـه گـذار خارجي قصد واگذاري سرمايه گذاري خود به ساير سرمايه گذاران را داشته بـاشد ضروريست سازمان سرمايه گذاري را مطلع نمايد. درصورت واگذاري به سرمايه گذاري خارجي ديگر ضروريست اقدامات لازم درخصوص موافقت هيأت و اخذ مجوز از طريق سازمان معمول گردد. (ماده 10 قانون).

* كليه درخواستهاي سرمايه گذار خارجي در موارد انتقال سود، سرمايه و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع قانون مي بايست مستند به گزارش موسسه حسابرسي عضو حسابرسان رسمي ايران به سازمان ارائه گردد. (مواد 22 و 23 آئين نامه).

* ظرف مدت تعيين شده در مجوز سرمايه گذاري خارجي كه معمولاً 6 ماه است، سرمايه گذار موظف به وارد نمودن بخشي از سرمايه به كشور براي اجراي طرح مصوب ميباشد. در صورت عدم ورود سرمايه ظرف مدت مذكور و به منظور ممانعت از ابطال مجوز صادره ضروري است سرمايه گذار دلايل و توجيهات لازم را براي تمديد مدت اعتبار مجوز به سازمان ارائه نمايد. (ماده 32 آئين نامه).

* سرمايه گذار خارجي موظف است ورود سرمايه هاي خود را از جمله سرمايه نقدي و غيرنقدي در چارچوب مجوز سرمايه گذارخارجي صادره به سازمان سرمايه گذاري اعلام نمايد تا در سازمان به ثبت رسيده و تحت پوشش حمايتي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي قرار گيرد. عدم ثبت سرمايه هاي وارده در سازمان به معناي عدم پوشش قانوني و حمايتي به سرمايه هاي مذكور ميباشد. (ماده 11 قانون و ماده 24 آئين نامه).

* ايرانياني كه قصد دارند با سرمايه منشأ خارجي در ايران سرمايه گذاري و تحت پوشش قانون تشويق و حمايت قرار گيرند مي بايست در خارج از كشور فعاليت اقتصادي و تجاري داشته و مستندات مربوطه را به سازمان سرمايه گذاري ارائه نمايند. (ماده 5 آئين نامه).

* پذيرش سرمايه گذاري خارجي در بنگاهها و شركت هاي اقتصادي موجود ايراني (خريد سهام) مشروط به ايجــاد ارزش افــزوده در واحـــد اقتصــادي مورد نظــر پس از خــريد سهــام ميبــــاشد. (مـاده 7 آئين نامه).

4- ساير مزايا و تسهيلات:
*
سرمايه گذاران خارجي ميتوانند بخشي از سرمايه خود را از منابع داخلي و خارجي بصورت وام تهيه نمايند. بديهي است تضمين تعهدات بازپرداخت وام اخذ شده برعهده وام گيرنده است .

* سرمايه خارجي ميتواند به شكل ارز نقدي، ماشين آلات و تجهيزات، مواد اوليه، دانش فني و ساير اشكال حقوق مالكيت معنوي به كشور وارد و تحت پوشش قانون تشويق و حمايت قرار گيرد. نحوه ورود و ثبت آورده سرمايه گذار خارجي در نمودار شماره (2) مشخص شده است .

  * هشتاد درصد درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در مناطق توسعه يافته به مدت 4 سال از ماليات معاف مي باشد .

* صد درصد درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت 10 سال مشمول ماليات نخواهد بود .

* تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي سالانه از پرداخت 50 درصد ماليات متعلقه معاف هستند .

* صد درصد درآمد ناشي از صادرات كالاهاي صنعتي و كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميل آن از شمول ماليات معاف است .

* پنجاه درصد درآمد ناشي از صدور كالاهايي كه با هدف توسعه صــادرات غير نفتي به خارج صـــادر مي  شوند از شمول ماليات معاف است .

* صد درصد درآمد حاصل از صدور كالاهاي ترانزيت وارده به كشور از شمول ماليات معاف است .

* سرمايه گذاري مجدد شركتهاي تعاوني و خصوصي با هدف توسعه، بازسازي و تكميل واحد صنعتي و معدني موجود از 50 درصد ماليات متعلقه معاف خواهد بود .