هدف و شرح وظايف كلي مديريتالف) هدف كلي مديريت

مديريت توسعه اقتصادي و جذب سرمايه به عنوان يكي از مديريت هاي زيرمجموعه سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با آگاهي از ساختار اقتصاد كلان و سياستگزاري هاي بخش دولتي در زمينه توسعه پايدار منطقه و هم چنين خط مشي هاي بازرگاني داخلي و خارجي و نيز آگاهي كامل از قوانين و مقررات مربوط به مناطق ويژه اقتصادي، فرصتهاي جديدي را براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي و مشاركت فعالان اقتصادي تعريف و در زمينه جذب اين سرمايه گذاران در منطقه فعاليت مي نمايد.

ب) شرح وظايف كلي مديريت

 1- برنامه ريزي ، هماهنگي و كنترل فعاليت­هاي مربوط به اطلاع رساني، تشويق و ترغيب، جذب ، هدايت و حمايت از سرمايه گذاران در منطقه .
 2- برنامه ريزي ، هماهنگي و كنترل فعاليت­هاي مربوط به بررسي فني و اقتصادي طرح هاي سرمايه گذاري .
 3- برنامه ريزي ، هماهنگي و كنترل فعاليت­ها در زمينه فروش و واگذاري زمين و مستغلات سازمان به سرمايه گذاران .
 4- برنامه ريزي ، هماهنگي و كنترل فعاليت­هاي مرتبط با توسعه صنعت گردشگري در منطقه .
 5- برنامه ريزي ، هماهنگي و كنترل در زمينه ارتباط و تعامل با نهادها و دستگاه هاي متولي امور اقتصادي كشور .
 6- برنامه ريزي ، هماهنگي و كنترل در زمينه انجام فعاليت هاي اقتصادي در منطقه .