پرسش هاي متداول

اهداف تشكيل مناطق ويژه اقتصادي ايران چيست؟

براساس مفاد ماده يك از قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي هدف از ايجاد اين مناطق به شرح ذيل اعلام گرديده است :
1- پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي .
2- برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا .
3- انتقال فناوري
.
4- صادرات غيرنفتي
.
5- ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي .
6- صادرات مجدد،عبور خارجي(ترانزيت)و انتقال كالا(ترانشيپ) .

 

مناطق ويژه اساساً چه نقشي در توسعه اقتصادي كشور ايفا مي نمايند؟

مناطق ويژه اقتصادي نقش مهمي در افزايش روند تجارت بين المللي و اشتغال زايي در سراسر جهان ايفا مي نمايند. از منظر اقتصاد جهاني، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق پردازش صادراتي به عنوان ابزار يا اهداف سياستگذاريهاي دولت ها در جهت گسترش صنعتي شدن، اشتغال زايي و توسعه منطقه اي به شمار مي روند .

مناطق ويژه چه تسهيلات و امتيازاتي را ارايه ميدهند؟

1- صدور قبض انبار تفكيكي قابل معامله و گواهي مبداء جهت كالاهاي وارداتي و صادراتي .
2- آزادي مشاركت و سرمايه گذاري براي اتباع داخلي و خارجي .
ورود و خروج كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني جهت پردازش، توليد،تبديل، تكميل و ...
 
معافيت گمركي براي ورود كالاهاي ساخته شده در منطقه ويژه به داخل كشور بهميزان ارزش افزوده .
 
امكان صادرات، ترانزيت، ترانشيپ و صدور مجدد كالا بدون هيچگونه تشريفات گمركي
 
تضمين سرمايه هاي خارجي و سود حاصل از آنها .
 
آزادي ورود و خروج سرمايه به منطقه .
 
آزادي ورود و خروج كالاهاي خارجي از كليه مبادي و مقاصد در منطقه .
 
امكان تبديل و بسته بندي كالاها جهت صادرات مجدد .
 
امكان توليد انواع فرآورده هاي صنعتي قابل عرضه در بازار ايران يا كشورهايخارجي .
 
امكان ورود درصدي از محصولات توليدي در داخل منطقه به كشور بدون طي تشريفاتزائد .
 
عمده فروشي كالا با شرايط آسان