فرم نظر سنجي
مشخصات تکمیل کننده فرم
نام و نام خانوادگی نام شرکت
شماره تماس پست الکترونیک

سوالات چند گزینه ای چند پاسخه

از چه طريق با منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس آشنا شده ايد؟

چه عواملي در انتخاب منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جهت سرمايه گذاري از سوي شما اولويت دارد؟سوالات چند گزینه ای تک پاسخه

آيا اطلاعات شرايط و نحوه سرمايه گذاري در منطقه به آساني در دسترس شما قرار گرفته است؟
طرز برخورد و نحوه پاسخگويي كاركنان مديريت توسعه اقتصادي و جذب سرمايه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
سطح رضايتمندي شما از دقت و صحت اطلاعات ارائه شده از سوي كاركنان مديريت توسعه اقتصادي و جذب سرمايه به چه ميزان است؟
در صورت سرمايه گذاري در منطقه، نحوه ارائه خدمات عمومي و زيربنايي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
تسهيلات، مشوق ها و معافيت هاي قانوني، مالي و مالياتي جهت سرمايه گذاري در منطقه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
سطح رضايتمندي شما از مدت زمان انجام فرايند جذب سرمايه گذار به چه ميزان است؟
سطح رضايتمندي شما از نحوه واگذاري زمين به چه ميزان است؟
سطح رضايتمندي شما از نرخ واگذاري زمين به چه ميزان است؟
نوع قرارداد واگذاري زمين را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
نظر شما درباره مدت زمان قرارداد چيست؟

سوالات تشریحی

نظر و پيشنهاد شما جهت بهبود هرچه بيشتر خدمات قابل ارائه به متقاضيان سرمايه گذاري و سرمايه گذاران منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس چيست؟